Оригинал (Original)
Автори: Бошнаков,К., Гинчев,Т., Петков,В., Михайлов,Е.
Заглавие: СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕДСКАЗВАЩО ПОДДЪРЖАНЕ НА PIERCE-SMITH КОНВЕРТОРИ
Ключови думи: Pierce-Smith конвертор, предсказващо поддържане, оптимизация на продължителността на кампаниите

Абстракт: Извършен е анализ на управлението и техническото състояние на Pierce-Smith конвертори от гледна точка на предсказващото им поддържане. Конверторите се характеризират със силна взаимосвързаност между управлението на процеса и техническото състояние на огнеупорната изолация. Разработени са математични модели за намиране на оптималното управление в рамките на една кампания, което да удовлетвори поставените изисквания за производителност и да удължи оставащия полезен живот на конверторите. Изведен е редуциран математичен модел за предсказване на състоянието на стената и в частност определяне на крайната точка на текущата кампания.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 1, стр. стр. 345-354, 2012, България, Созопол
  Autors: Boshnakov,K., Ginchev,T., Petkov,V., Mihajlov,E.
  Title: STRATEGY FOR PREDICTIVE MAINTENANCE OF PIERCE-SMITH CONVERTORS
  Keywords: Pierce-Smith converter, predictive maintenance, optimization of the campaign duration

  Abstract: Analysis of the control and technical state of the Pierce-Smith converters is made from point of view predictive maintenance. Converters are characterized with a strong correlation between process management and technical state of the refractory insulation. Mathematical models for optimal control in a campaign are developed, to meet stated performance requirements and extend the remaining useful life of the converters. It is developed reduced mathematical model for predicting the condition of the wall and in particular determination of the end point of the current campaign.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 1, pp. 345-354, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум