Оригинал (Original)
Автори: Салиев, Д. Н., Маджарски, Е. М., Младенов, Г. Д., Свиленов Е.
Заглавие: АНАЛИЗ НА ЗАДРЪЖКИТЕ ПРИ РАЗЛИЧНИ ВАРИАНТИ НА ПРЕСИЧАНЕ НА ПЪТНОТО ПЛАТНО ОТ ПЕШЕХОДЦИ
Ключови думи: транспортни потоци, пешеходни потоци, задръжки.

Абстракт: Основната тема засегната в доклада е определяне на оптималният вариант на пресичане на пешеходците за осигуряване на минимална сумарна задръжка на автомобилния и пешеходният поток.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии БулТранс - 2014, стр. стр. 231-234, 2014, България, Созопол, Издателство на Техническия университет – София, ISSN 1313-955X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Saliev, D. N., Madjarski, E. M., Maldenov, G. D., Svilenov E.
  Title: ANALYSIS OF TIME DELAY UNDER DIFFERENT PEDESTRIAN CROSSINGS
  Keywords: traffic flows, pedestrian flow, inhibitions

  Abstract: The main topic addressed in this report is to determine the optimal pedestrian crossing to ensure the minimum total retention of road and pedestrian flow.

  References

   Issue

   International Scientific Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies BulTrans-20147, pp. 231-234, 2014, Bulgaria, Sozopol, Technical University of Sofia, ISSN 1313-955X

   Full text of the publication

   Цитирания (Citation/s):
   1. PENCHEVA V., ASENOV A., GROZEV D., GEORGIEV I., STOYANOV P., STUDY OF THE DAILY IRREGULARITY ON SPECIFIC ROUTES, SERVICING THE PASSENGER STOPS IN RUSE BULGARIA, TRANSPORT PROBLEMS 2019 Volume 14 Issue 4, pp 5-20, DOI: 10.20858/tp.2019.14.4.1 - 2019 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science
   2. Балдузанов Т., RESEARCH OF GOOD PRACTICES FOR IMPROVING THE CONDITION OF THE PEDESTRIAN INFRASTRUCTURE IN THE CITY OF RUSE, 59-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето III", Русе, Ноември 2020 г., ISSN Print: 1311-3321, ISSN Web: 2603-4123, стр. 68-75 - 2020 - в български издания
   3. 1. Дамянов, И. Методи и средства за изследване, анализ, оценка и контрол на пътнотранспортното движение. Издателство на Техническия университет - София, София, 2020. 154 стр., ISBN: 978-619-167-409-1 - 2020 - в български издания

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч.