Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Салиев, Д. Н., Маджарски, Е. М., Младенов, Г. Д., Свиленов Е.
Заглавие: АНАЛИЗ НА ЗАДРЪЖКИТЕ ПРИ РАЗЛИЧНИ ВАРИАНТИ НА ПРЕСИЧАНЕ НА ПЪТНОТО ПЛАТНО ОТ ПЕШЕХОДЦИ
Ключови думи: транспортни потоци, пешеходни потоци, задръжки.

Абстракт: Основната тема засегната в доклада е определяне на оптималният вариант на пресичане на пешеходците за осигуряване на минимална сумарна задръжка на автомобилния и пешеходният поток.

Библиография

  Издание
  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии БулТранс - 2014, стр. стр. 231-234, 2014, България, Созопол, Издателство на Техническия университет – София, ISSN 1313-955X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Saliev, D. N., Madjarski, E. M., Maldenov, G. D., Svilenov E.
  Title: ANALYSIS OF TIME DELAY UNDER DIFFERENT PEDESTRIAN CROSSINGS
  Keywords: traffic flows, pedestrian flow, inhibitions

  Abstract: The main topic addressed in this report is to determine the optimal pedestrian crossing to ensure the minimum total retention of road and pedestrian flow.

  References

   Issue
   International Scientific Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies BulTrans-20147, pp. 231-234, 2014, Bulgaria, Sozopol, Technical University of Sofia, ISSN 1313-955X

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч.

   Въведена от: доц. д-р Дурхан Назъмов Салиев