Оригинал (Original)
Автори: Русанов Р. В., Гигов, Б. И.
Заглавие: Testing of two-stream volumetric hydromechanical gеаr in laboratory
Ключови думи: two-stream, hydromechanical gear, hydrostatic transmission, efficiency, power, kinematic range of gear ratio.

Абстракт: The paper presents a methodology for tests and experimental data collected from the test bench in the laboratory of two-stream volumetric hydromecha¬nical gear with purpose use in powertrain traction, transport or specialized mobile machine.

Библиография

  1. Drive line engineering , Giles, Hancock ,Proc Instn Mech Engrs 1969-70 Vol 184 Pt 31I
  2. Гигов Б. и Русанов Р., 2007, Модул за изследване на двупоточна хидромеханична предавка, XIV International Scientific Tehnical Conference "trans & MOTAUTO ' 07", Ruse, 08-10 October, <Sofia>, Bulgarian Scientific Technical Union of Mechanical Engineering (НТС по машиностроене)

Издание

БулТранс - 2016, том 8, стр. стр. 109÷113, 2016, България, София, БулТранс, ТУ-София, ISSN 1313-955X

Издателските права се държат от TU-Sofia, BulTrans

Пълен текст на публикацията

Autors: Rusanov R. V., Gigov, B. I.
Title: Testing of two-stream volumetric hydromechanical gеаr in laboratory
Keywords: two-stream, hydromechanical gear, hydrostatic transmission, efficiency, power, kinematic range of gear ratio.

Abstract: The paper presents a methodology for tests and experimental data collected from the test bench in the laboratory of two-stream volumetric hydromecha¬nical gear with purpose use in powertrain traction, transport or specialized mobile machine.

References

  1. Drive line engineering , Giles, Hancock ,Proc Instn Mech Engrs 1969-70 Vol 184 Pt 31I
  2. Гигов Б. и Русанов Р., 2007, Модул за изследване на двупоточна хидромеханична предавка, XIV International Scientific Tehnical Conference "trans & MOTAUTO ' 07", Ruse, 08-10 October, <Sofia>, Bulgarian Scientific Technical Union of Mechanical Engineering (НТС по машиностроене)

Issue

BulTrans-2016, vol. 8, pp. 109÷113, 2016, Bulgaria, Sofia, BulTrans, TU-Sofia, ISSN 1313-955X

Copyright TU-Sofia, BulTrans

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание