Оригинал (Original)
Автори: Гунински, С. Г.
Заглавие: АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИ ПАРАМЕТРИ
Ключови думи: импулсен вихровотоков преобразувател, средна стойност, ефективна стойност

Абстракт: В работата е изследвана зависимостта на от специфичната електрическа проводимост на плосък проводящ контролиран обект (КО) на средната стойност (обикновена и по модул) и на ефективната стойност на изходното напрежение при захранване с източник на ток или на изходния ток при захранване с източник на напрежение на параметричен импулсен вихровотоков преобразувател (ВТП). Формата на захранващите импулси е периодични триъгълници или правоъгълници (трапеци).

Библиография

  1. [1] Цветков Д. и кол., Електромагнитна дефектометрия, С., Техника, 1981.
  2. [2] Guninski S., Power Source Type Impact on Output Signal of Pulse ECT, Proc. 10TH Summer School “Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering Sozopol’14”, pp. 52-60, ISSN: 1313-9487.
  3. [3] Тодорова К., С. ГУНИНСКИ, Изследване на зависимостта на изходния сигнал на ВТП от проводимостта при различни форми на импулса на възбудителния ток, Годишник на Техническия университет – София, т. 64, кн. 4, 2014 г., с. 197 – 202, ISSN 1311 - 0829.
  4. [4] Menana Hocine, Mouloud Fe´liachi, CONTRIBUTION TO THE MODELING OF A VOLTAGE DRIVEN PULSED EDDY CURRENT SENSOR FOR THE CHARACTERIZATION OF CONDUCTIVE PLATES, Analog Integr Circ Sig Process (2011) 69: 75–80.
  5. [5] 2D Tutorial, Preparing, Solving and Interpreting NDT Problems, Infolytica Corporation, 2005.

Издание

ЕФ 2015, Годишник на ТУ, том 66, стр. стр. 497-504, 2016, България, София, ТУ София, ISSN 1311-0829

Издателските права се държат от ТУ София

Пълен текст на публикацията

Autors: Guninski, S. G.
Title: ANALYSIS OF EFFECTIVENESS OF AREA-RELATED INFORMATION PARAMETERS OF THE OUTPUT SYGNAL OF PULSE ECT
Keywords: pulse eddy current transducer, average value, RMS value

Abstract: The research focuses on the dependence of the specific electrical conductivity of the flat conductive controlled object (CO) of the average (simple and module) and the effective value of the output voltage when supplied with a current source or the output current when supplied with a voltage source parametric pulsed eddy current transducer (ECT). The shape of the power pulses is periodic triangles or rectangles (trapezoids).

References

  1. [1] Цветков Д. и кол., Електромагнитна дефектометрия, С., Техника, 1981.
  2. [2] Guninski S., Power Source Type Impact on Output Signal of Pulse ECT, Proc. 10TH Summer School “Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering Sozopol’14”, pp. 52-60, ISSN: 1313-9487.
  3. [3] Тодорова К., С. ГУНИНСКИ, Изследване на зависимостта на изходния сигнал на ВТП от проводимостта при различни форми на импулса на възбудителния ток, Годишник на Техническия университет – София, т. 64, кн. 4, 2014 г., с. 197 – 202, ISSN 1311 - 0829.
  4. [4] Menana Hocine, Mouloud Fe´liachi, CONTRIBUTION TO THE MODELING OF A VOLTAGE DRIVEN PULSED EDDY CURRENT SENSOR FOR THE CHARACTERIZATION OF CONDUCTIVE PLATES, Analog Integr Circ Sig Process (2011) 69: 75–80.
  5. [5] 2D Tutorial, Preparing, Solving and Interpreting NDT Problems, Infolytica Corporation, 2005.

Issue

PROCEEDINGS OF TECHNICAL, vol. 66,Issue 1 ,2016, pp. 497-504, 2016, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISSN 1311-0829, vol. 66, pp. 497-504, 2016, Bulgaria, Sofia, TU Sofia, ISSN 1311-0829

Copyright ТУ София

Full text of the publication

Вид: постер/презентация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание