Оригинал (Original)
Автори: Костов, И. Г., Гунински, С. Г.
Заглавие: ИЗТОЧНИЦИ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ПОЛЕ С НЕКЛАСИЧЕСКА ФОРМА ЗА МАГНИТОРЕЗИСТИВНИ СЕНЗОРИ С МОСТОВИ СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ
Ключови думи: магниточувствителен сензор, магниторезистор, меандър

Абстракт: В работата е извършен подбор на форми на тънкослойни намотки, предназначени за магниторезистивни сензори. Направени са сравнителни експериментални измервания в активните зони на намотки с форма меандър, проведени с магниторезистивен преобразувател, който притежава координатна чувствителност в слаби магнитни полета.

Библиография

  1. Guninski S., Output Signal of Electromagnetic Transduser with Perpendicular Windings at Present of Relative Movement: Proceedings of the Technical University – Sofia, vol. 53, 2003, pp. 191-199.
  2. V.Panin, B.Stepanov: ”Measurement of the impulse magnetic and electrical fields”, Energoatomisdat, 1987, Moscow.
  3. Гунински С., И. Петров, Изходен сигнал на електромагнитен преобразу-вател със спирална форма, Научни известия на НТС по Машиностроене, год. XII, бр. 1 (79), юни 2005 год., Дефектоскопия‘2005. XX Национална конференция по безразрушителен контрол с международно участие, Созопол, 13-15 Юни 2005 г., с. 243-247.

Издание

Годишник на ТУ-София, том 66, стр. стр. 533-539, 2016, България, София, ТУ-София, ISSN 1311-0829

Издателските права се държат от TU-Sofia

Пълен текст на публикацията

Autors: Kostov, I. G., Guninski, S. G.
Title: NONCLASSICAL SHAPE EMF SOURCES FOR MAGNETORESISTIVE SENSORS IN BRIDGE CIRCUITS
Keywords: magneto-sensitive sensor, magnetoresistor, meander-form

Abstract: The work has selected forms of thin coils for Magneto sensors. Made comparative experimental measurements in active zones of coils shaped meander conducted with magnetoresistive converter that has coordinate sensitivity in weak magnetic fields.

References

  1. Guninski S., Output Signal of Electromagnetic Transduser with Perpendicular Windings at Present of Relative Movement: Proceedings of the Technical University – Sofia, vol. 53, 2003, pp. 191-199.
  2. V.Panin, B.Stepanov: ”Measurement of the impulse magnetic and electrical fields”, Energoatomisdat, 1987, Moscow.
  3. Гунински С., И. Петров, Изходен сигнал на електромагнитен преобразу-вател със спирална форма, Научни известия на НТС по Машиностроене, год. XII, бр. 1 (79), юни 2005 год., Дефектоскопия‘2005. XX Национална конференция по безразрушителен контрол с международно участие, Созопол, 13-15 Юни 2005 г., с. 243-247.

Issue

PROCEEDINGS OF TECHNICAL, vol. 66,Issue 1 ,2016, pp. 533-539, 2016, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISSN 1311-0829

Copyright TU-Sofia

Full text of the publication

Вид: постер/презентация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание