Оригинал (Original)
Автори: Тодорова, К. М.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФОРМАТА НА ВИХРОВИТЕ ТОКОВЕ ПРИ ИМПУЛСНО ВЪЗБУЖДАНЕ В ПЛОСКИ ПРОВОДЯЩИ СРЕДИ
Ключови думи: МКЕ, ударно възбуждане, импулсен вихровотоков преобразувател

Абстракт: Електромагнитният вихровотоков метод се основава на резултатите от взаимодействието на приложено външно електромагнитно поле с електромагнитното поле на вихровите токове, които се създават в изследван обект от същото това външно поле. За да се определи конкретната зона на контрол в контролирания обект (КО), е много важно да се познава характера на индуктираните вихрови токове. На базата на разработен модел в средата на Mag Net 7.4 е проведен числен експеримент и е изследвана формата на вихровите токове, индуктирани в КО с различна специфична електрическа проводимост – от 0,01 до 200 MS/m, при източник на периодичен импулсен възбудителен ток с правоъгълна форма на импулса.

Библиография

 1. [1] Цветков Д. и кол., Електромагнитна дефектометрия, ДИ „Техника“, София, 1981
 2. [2] Zhou Deqiang, Binqiang Zhang, Guiyun Tian, Haitao Wang , Ping Wang, Hua Liang, RESEARCH ON SURFACE DEFECT DETECTION USING PULSED EDDY CURRENT TESTING TECHNOLOGY, 17th World Conference on Nondestructive Testing, 25-28 Oct 2008, Shanghai, China
 3. [3] Huang Chen, Xinjun WU, Shuqing Lin, Gongtian Shen, DEVELOPMENT AND APPLICATION OF PULSED EDDY CURRENT TESTING SYSTEM FOR FERROMAGNETIC PIPES, 17th World Conference on Nondestructive Testing, 25-28 Oct 2008, Shanghai, China
 4. [4] Zergoug M., N.Boucherrou, MATERIAL CHARACTERIZATION BY PULSED EDDY CURRENT,
 5. [5] Preda Gabriel, Mihai Rebican, Florea Ioan Hantila, PULSE EDDY CURRENTS USING AN INTEGRALFEM FORMULATION FOR CRACKS DETECTION, International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics 33 (2010), 1225–1229
 6. [6] Smetana Milan, Tatiana Strapacova, Ladislav Janousek, Klara Capova, PULSED EDDY CURRENTS: A NEW TREND IN NON-DESTRUCTIVE EVALUATION OF CONDUCTIVE MATERIALS, 17th Symposium IMEKO TC 4, 3rd Symposium IMEKO TC 19 and 15th IWADC Workshop Instrumentation for the ICT Era Sept. 8-10, 2010, Kosice, Slovakia, 238-243
 7. [7] Menana Hocine, Mouloud Fe´liachi, CONTRIBUTION TO THE MODELING OF A VOLTAGE DRIVEN PULSED EDDY CURRENT SENSOR FOR THE CHARACTERIZATION OF CONDUCTIVE PLATES, Analog Integr Circ Sig Process (2011) 69: 75–80
 8. [8] www.infolytika.com

Издание

Научна конференция ЕФ2015, Годишник на Технически университет-София 2016, ТУ-София, том 66, кн. 1, стр. 505-510, том 66, стр. стр. стр. 505-510, 2016, България, София, ТУ-София, ISBN ISSN 1311-0829

Издателските права се държат от ТУ-София

Пълен текст на публикацията

Autors: Todorova, K. M.
Title: STUDY OF THE FORM OF A FLAT EDDY CURRENTS IN
Keywords: FEM, shock excitation, pulse eddy current transducer

Abstract: Electromagnetic eddy current method is based on results from the interaction of externally applied electromagnetic field with the electromagnetic field of the eddy currents are created in the object studied by the same external field. To determine the specific zone of control in the controlled object (CO) is very important to know the nature of the induced eddy currents. Based on the model developed in the mid Magnet 7.4 numerical experiment was carried out and evaluated is the form of eddy currents induced in the CO with different specific electric conductivity - from 0.01 to 200 MS / m, when a source of a periodic excitation current pulse of a rectangular a pulse.

References

 1. [1] Цветков Д. и кол., Електромагнитна дефектометрия, ДИ „Техника“, София, 1981
 2. [2] Zhou Deqiang, Binqiang Zhang, Guiyun Tian, Haitao Wang , Ping Wang, Hua Liang, RESEARCH ON SURFACE DEFECT DETECTION USING PULSED EDDY CURRENT TESTING TECHNOLOGY, 17th World Conference on Nondestructive Testing, 25-28 Oct 2008, Shanghai, China
 3. [3] Huang Chen, Xinjun WU, Shuqing Lin, Gongtian Shen, DEVELOPMENT AND APPLICATION OF PULSED EDDY CURRENT TESTING SYSTEM FOR FERROMAGNETIC PIPES, 17th World Conference on Nondestructive Testing, 25-28 Oct 2008, Shanghai, China
 4. [4] Zergoug M., N.Boucherrou, MATERIAL CHARACTERIZATION BY PULSED EDDY CURRENT,
 5. [5] Preda Gabriel, Mihai Rebican, Florea Ioan Hantila, PULSE EDDY CURRENTS USING AN INTEGRALFEM FORMULATION FOR CRACKS DETECTION, International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics 33 (2010), 1225–1229
 6. [6] Smetana Milan, Tatiana Strapacova, Ladislav Janousek, Klara Capova, PULSED EDDY CURRENTS: A NEW TREND IN NON-DESTRUCTIVE EVALUATION OF CONDUCTIVE MATERIALS, 17th Symposium IMEKO TC 4, 3rd Symposium IMEKO TC 19 and 15th IWADC Workshop Instrumentation for the ICT Era Sept. 8-10, 2010, Kosice, Slovakia, 238-243
 7. [7] Menana Hocine, Mouloud Fe´liachi, CONTRIBUTION TO THE MODELING OF A VOLTAGE DRIVEN PULSED EDDY CURRENT SENSOR FOR THE CHARACTERIZATION OF CONDUCTIVE PLATES, Analog Integr Circ Sig Process (2011) 69: 75–80
 8. [8] www.infolytika.com

Issue

Conference EF2015,Proceedings of Technical University of Sofia, vol. 66, issue 1, pp. 505-510, 2016, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISSN 1311-0829, vol. 66, pp. стр. 505-510, 2016, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISBN ISSN 1311-0829

Copyright ТУ-София

Full text of the publication

Вид: постер/презентация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание