Оригинал (Original)
Автори: Долапчиев, И. Д.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ОТМЕСТВАНЕТО ВЪРХУ ИЗХОДНИЯ СИГНАЛ НА ВИХРОВОТОКОВ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ С ПЕРПЕНДИКУЛЯРНИ НАМОТКИ
Ключови думи: вихровотоков преобразувател, ефект на отместването, оразмеряване на дефект, числен анализ

Абстракт: Работата представя изследване на влиянието на отместването върху изходния сигнал на вихровотоков преобразувател с перпендикулярни намотки. Проведената числена симулация на взаимодействието между преобразувателя и обект с дефект показа минимално влияние на отместването върху изходния сигнал. Същевременно е установено, че при определено разположение на преобразувателя, реалната компонента на изходното му напрежение е про-порционална на дълбочината на дефекта.

Библиография

  Издание

  ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ, том 66, брой 1, стр. стр. 519-527, 2016, България, ISBN ISSN 1311-0829

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Dolapchiev, I. D.
  Title: AN INVESTIGATION ON THE INFLUENCE OF THE LIFT-OFF EFFECT ON THE OUTPUT SIGNAL OF THE EDDY CURRENT SURFACE PROBE WITH PERPENDICULAR COILS
  Keywords: eddy current probe, lift-off effect, crack sizing, numerical analysis

  Abstract: This work presents an investigation on the influence of the lift-off effect to the output signal of an eddy current surface probe with perpendicular coils. The conducted numerical simulation on the interaction between the probe and a specimen with a flaw show minimal lift-off noise in the output signal. In addition to that it was determined that in some particular probe positions the in-phase component of the signal is proportional to the flaw depth.

  References

   Issue

   PROCEEDINGS OF TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA, vol. 66, issue 1, pp. 519-527, 2016, Bulgaria, ISBN ISSN 1311-0829

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание