Оригинал (Original)
Автори: Тодорова, К. М.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАТИХВАНЕТО В РАЗЛИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ВИХРОВИТЕ ТОКОВЕ В ПЛОСКИ СРЕДИ ПРИ ИМПУЛСНО ВЪЗБУЖДАНЕ
Ключови думи: МКЕ, ударно възбуждане, импулсен вихровотоков преобразувател

Абстракт: При проникване на електромагнитно поле във проводяща среда в нея се иднуктира е.д.н. и протичат вихрови токове. Разпределението и интензивността на тези вихрови токове зависят, както от геометричните и електрофизичните параметри на средата, така и от параметрите на възбудителната намотка. За целите на безразрушителния вихровотоков контрол е важно да се познава разпределението в различни направления на вихровите токове в контролирания обект (КО). В работата на базата на разработен модел в средата на Mag Net 7.4 е проведен числен експеримент и е изследвано затихването в различни направления на вихровите токове, индуктирани в КО, при източник на периодичен импулсен възбудителен ток с правоъгълна форма на импулса. Изследването е проведено, като в модела е въведена параметризация по отношение на специфичната електрическа проводимост на КО.

Библиография

 1. [1] Цветков Д. и кол., Електромагнитна дефектометрия, ДИ „Техника“, София, 1981
 2. [2] Eddy Current Testing at Level 2: Manual for the Syllabi Contained in “Training Guidelines for Non Destructive Testing Techniques”, IAEA–TECDOC–628. Rev.2, Vienna, 2011
 3. [3] Zergoug M., N.Boucherrou, MATERIAL CHARACTERIZATION BY PULSED EDDY CURRENT,
 4. [4] Preda Gabriel, Mihai Rebican, Florea Ioan Hantila, PULSE EDDY CURRENTS USING AN INTEGRALFEM FORMULATION FOR CRACKS DETECTION, International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics 33 (2010), 1225–1229
 5. [5] Smetana Milan, Tatiana Strapacova, Ladislav Janousek, Klara Capova, PULSED EDDY CURRENTS: A NEW TREND IN NON-DESTRUCTIVE EVALUATION OF CONDUCTIVE MATERIALS, 17th Symposium IMEKO TC 4, 3rd Symposium IMEKO TC 19 and 15th IWADC Workshop Instrumentation for the ICT Era Sept. 8-10, 2010, Kosice, Slovakia, 238-243
 6. [6] Michniaková Mária, Ladislav Janoušek, Milan Smetana, IMPACT OF PROBE CONFIGURATION ON CRACKS DEPTH RESOLUTION IN PULSED EDDY CURRENT NON-DESTRUCTIVE EVALUATION, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 88 NR 7b/2012, 226-228
 7. [7] www.infolytika.com

Издание

Научна конференция ЕФ2015, Годишник на Технически университет-София 2016, ТУ-София, том 66, стр. стр. стр. 489-496, 2016, България, София, Издателство на ТУ-София, ISBN ISSN 1311-0829

Издателските права се държат от ТУ-София

Пълен текст на публикацията

Autors: Todorova, K. M.
Title: STUDY ATTENUATION IN DIFFERENT DIRECTIONS EDDY CURRENT IN A FLAT MATERIAL AT PULSE EXCITATION
Keywords: FEM, shock excitation, pulse eddy current transducer

Abstract: Penetration of the electromagnetic field in a conducting material in it induces voltage and flow eddy currents. The distribution and intensity of these eddy currents depends, both the geometric parameters and the electro physical object parameters, and the parameters of the exciting coil. For the purpose of non-destructive eddy current control it is important to know the distribution in different areas of eddy currents in the controlled object (CO). In the work on the basis of the model developed with Mag Net 7.4 numerical experiment was carried out and is tested in different directions the attenuation of eddy currents induced in the CO, wherein the source of periodic impulse excitation current rectangular pulse. The study was conducted as a model parameterization was introduced to address the specific electric conductivity of the CO.

References

 1. [1] Цветков Д. и кол., Електромагнитна дефектометрия, ДИ „Техника“, София, 1981
 2. [2] Eddy Current Testing at Level 2: Manual for the Syllabi Contained in “Training Guidelines for Non Destructive Testing Techniques”, IAEA–TECDOC–628. Rev.2, Vienna, 2011
 3. [3] Zergoug M., N.Boucherrou, MATERIAL CHARACTERIZATION BY PULSED EDDY CURRENT,
 4. [4] Preda Gabriel, Mihai Rebican, Florea Ioan Hantila, PULSE EDDY CURRENTS USING AN INTEGRALFEM FORMULATION FOR CRACKS DETECTION, International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics 33 (2010), 1225–1229
 5. [5] Smetana Milan, Tatiana Strapacova, Ladislav Janousek, Klara Capova, PULSED EDDY CURRENTS: A NEW TREND IN NON-DESTRUCTIVE EVALUATION OF CONDUCTIVE MATERIALS, 17th Symposium IMEKO TC 4, 3rd Symposium IMEKO TC 19 and 15th IWADC Workshop Instrumentation for the ICT Era Sept. 8-10, 2010, Kosice, Slovakia, 238-243
 6. [6] Michniaková Mária, Ladislav Janoušek, Milan Smetana, IMPACT OF PROBE CONFIGURATION ON CRACKS DEPTH RESOLUTION IN PULSED EDDY CURRENT NON-DESTRUCTIVE EVALUATION, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 88 NR 7b/2012, 226-228
 7. [7] www.infolytika.com

Issue

Conference EF2015,Proceedings of Technical University of Sofia, vol. 66, issue 1, pp. 489-496, 2016, Bulgaria, vol. 66, pp. стр. 489-496, 2016, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISBN ISSN 1311-0829

Copyright ТУ-София

Full text of the publication

Вид: постер/презентация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание