Оригинал (Original)
Автори: Цветкова, С. Г.
Заглавие: НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО В РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ
Ключови думи: показатели за качество на електроснабдяването, прекъсвания.

Абстракт: В доклада са дадени резултати от изследване на прекъсванията в електроразпределителната мрежа средно напрежение на район Благоевград. Направена е класификация по различни показатели и анализ на получените данни за прекъсванията. Определени са показателите за качество на електроснабдяването и е направен сравнителен анализ със стойностите регламентирани от КЕВР. В заключение са направени препоръки за подобряване на качеството и сигурността на електроснабдяването.

Библиография

  1. Цанев Ц., С. Цветкова,, 2011, Качество на електрическата енергия, София, Авангард Прима
  2. ДКЕВР, Методика за отчитане изпълнението на целевите показатели и контрол на показателите за качество на електрическата енергия и качество на обслужването на мрежовите оператори, обществените доставчици и крайни снабдители, 2010-2013.
  3. Цветкова С., И. Георгиев, А. Петлешков, Ц. Цанев, В. Петрова,, 2012, Изследване на повредите в електроразпределителна мрежа средно напрежение, Енергиен форум 2012, Варна, България, 13-17 юни 2012, <София>, НТСЕБ

Издание

Научна конференция ЕФ2016, Годишник на Технически университет-София, том 66, брой 1, стр. стр. 155-164, 2016, България, София, ТУ-София, ISSN 1311-0829

Издателските права се държат от НТСЕБ

Пълен текст на публикацията

Autors: Tzvetkova, S. G.
Title: ELECTRICAL SUPPLY WITHOUT INTERRUPTIONS IN MEDIUM VOLTAGE DISTRUBUTION NET
Keywords: quality of electricity supply, interruptions.

Abstract: The results from study of interruptions in electrical distribution net in region Blagoevgrad are presented in paper. It has been classified by various criteria and analysis of the statistics of the interruptions. Certain indicators for quality of electricity supply are determined and a comparative analysis with the nominal values specified by the regulator. Finally, recommendations are made to improve the quality and security of electricity supply.

References

  1. Цанев Ц., С. Цветкова,, 2011, Качество на електрическата енергия, София, Авангард Прима
  2. ДКЕВР, Методика за отчитане изпълнението на целевите показатели и контрол на показателите за качество на електрическата енергия и качество на обслужването на мрежовите оператори, обществените доставчици и крайни снабдители, 2010-2013.
  3. Цветкова С., И. Георгиев, А. Петлешков, Ц. Цанев, В. Петрова,, 2012, Изследване на повредите в електроразпределителна мрежа средно напрежение, Енергиен форум 2012, Варна, България, 13-17 юни 2012, <София>, НТСЕБ

Issue

Conference EF2016, Proceedings of Technical University of Sofia, vol. 66, issue 1, pp. 155-164, 2016, Bulgaria, Sofia, Technical University of Sofia, ISSN 1311-0829

Copyright НТСЕБ

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание