Оригинал (Original)
Автори: Ленгеров, А. Д., Салапатева, С. Ч., Четроков, И. А., Георгиев В. И.
Заглавие: Алгоритъм за прилагане на 3D модела на размерния анализ
Ключови думи: размерен анализ, размерни вериги, затварящо звено, допуски на размерите в размерната верига

Абстракт: В работата се представя алгоритъм за прилагане на общия модел на размерния анализ при проектиране на нови изделия. Решаването на проектната задача се осъществява при предпоставка, че затварящото звено е най-неточният размер в размерната верига. Неговият допуск се разпределя между съставните звена по принципа на еднаквата точност.

Библиография

  Издание

  Машиностроене и машинознание, том 1, брой 27, стр. стр. 90-93, 2017, България, Варна, Издателство на ТУ - Варна, ISSN 1312-8612
  Autors: Lengerov, A. D., Salapateva, S. C., Chetrokov, I. A., Georgiev V. I.
  Title: AN LOGARITHMIC IMPLEMENTATION OF THE 3D MODEL OF DIMENSIONAL
  Keywords: dimensional analysis

  Abstract:

  References

   Issue

   Mechanical Engineering and Scieence, vol. 1, issue 27, pp. 90-93, 2017, Bulgaria, Varna, Publishing Technical University of Varna, ISSN 1312-8612

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание