Оригинал (Original)
Автори: Георгиев В. И., Ленгеров, А. Д., Четроков, И. А., Салапатева, С. Ч.
Заглавие: 3D модел на размерния анализ
Ключови думи: размерен анализ, размерни вериги, затварящо звено, допуски на размерите в размерната верига

Абстракт: В работата са представени общ модел на размерния анализ за размерните вериги с различно пространствено положение. Той е общовалиден за линейните, равнинните и пространствените размерни вериги. Анализът е базиран на координатите на последователност от възлови точки, които определят началото и края на размерите, от които е съставена размерната верига. По този начин алгоритмите за анализ са адаптирани към компютърното му осъществяване с приложимост в CAD продуктите за проектиране на машинни възли.

Библиография

  Издание

  Машиностроене и машинознание, том 1, брой 27, стр. стр. 85-88, 2017, България, Варна, Издателство на ТУ - Варна, ISSN 1312-8612
  Autors: Georgiev V. I., Lengerov, A. D., Chetrokov, I. A., Salapateva, S. C.
  Title: 3D MODEL OF DIMENSIONAL ANALYSIS
  Keywords: dimensional analysis

  Abstract:

  References

   Issue

   Mechanical Engineering and Science, vol. 1, issue 27, pp. 85-88, 2017, Bulgaria, Varna, Publishing Technical University of Varna, ISSN 1312-8612

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание