Оригинал (Original)
Автори: Софронова, Д. А., Ангелова, Р. А.
Заглавие: Класификация на дефектите при машинното бродиране
Ключови думи: машинна бродерия, класификация, дефекти

Абстракт: Представена е обобщена класификация на възможните дефекти, които се наблюдават при машинно бродиране върху площни текстилни изделия. Направено е описание на причините за появата на дефектите и са предложени решения за избягването им. Използван е снимков материал от авторски бродерии за визуализация на дефектите. Практическата приложимост на изследването се свързва с разработване на методи за автоматично регистриране на дефекти и подобряване на междинния и окончателен контрол на качеството при изработване на машинна бродерия.

Библиография

  Издание

  , 2016, България, ISSN 1313-5371

  Издателските права се държат от Технически университет-София

  Autors: Sofronova, D. A., Angelova, R. A.
  Title: Classification of possible defects by machine embroidering
  Keywords: machine embroidery, classification, defects

  Abstract: A general classification of possible defects that occur in machine embroidery on textile fabrics is presented. The reasons for the appearance of the defects are summarized together with possible solutions for avoiding them. Pictures of original copyright embroideries are used to visualize the different defects. The practical application of the study is associated with the development of methods for automatic registration of embroidery defects and improving the intermediate and final quality control in embroidery production.

  References

   Issue

   , 2016, Bulgaria, ISSN 1313-5371

   Copyright Технически университет-София

   Цитирания (Citation/s):
   1. Juchneviciene, Z., Juciene, M., Dobilaite, V., Saceviciene, V., Gulbiniene, A., The Research on the Accuracy of the Geometrical Parameters of the Closed-Circuit Embroidery Element, MATERIALS SCIENCE- MEDZIAGOTYRA, ISSN 1392–1320, Vol. 24, Issue 4, pp. 453-459, 2018, D0I 5755/j01.ms.24.4.18843 - 2018 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: пленарен доклад в международен форум