Оригинал (Original)
Автори: Петринска, И. Ч.
Заглавие: ОЦЕНКА НА ОТРАЖАТЕЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ФАСАДНИ ПОКРИТИЯ
Ключови думи: отражателни свойства на реални повърхности, двупосочна функция заразпределениена отражението

Абстракт: За по-добро разбиране на характера на светлинното излъчване е необ- ходимо да бъдат изследвани различни взаимодействия между светлина и мате- рия. Тези взаимодействия могат да бъдат описани с помощта на спектрални и пространствени отражателни свойства на материята. В настоящата публи- кация е направено изследване на тези свойства за реални материали, използвани за покритие на сградни фасади.Светлинното излъчване е приетокатоизвестна величина (използван е светлинен източник с известен спектрален състав на из- лъчването).Оценена е промяната на отражателните свойства с промяна на по- соката на наблюдение или геометрията на осветяване. Отражателните свойс- тва са получени като са разгледани декоративни фасадни мазилки в ново със- тояние. За получаване на спектралните коефициенти на отражение е използ- ван спектрофотометър, а за получаване на пространствените отражателни характеристики на материалите са използвани яркомер и радиометър. Определени са BRDF за разгледаните материали.

Библиография

  Издание

  Годивник на ТУ - София, том 3, брой 66, стр. стр. 223, 2016, България, София, ТУ - София, ISBN ISSN 1311-0829

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Petrinska, I. С.
  Title: ESTIMATION OF THE REFLECTANCE PROPERTIES OF REAL MATERIALS USED FOR BUILDINGS’ FACADES
  Keywords: reflectance properties of real surfaces, bidirectional reflectance distribution functions

  Abstract: : For better understanding of the behavior of light it is necessary to investigate the different interactions between light and the surface of the matter. These interactions can be described by means of spectral and directional reflectance properties of materials. Investigations of these properties for real surfaces, used for buildings’ façades are made in the current paper. The incoming light is taken as a known quality (artificial light with known spectrum is used). The variation of the reflectance properties with the change of viewing direction or illumination geometry is estimated. The reflectance properties of the considered materials are obtained for new façade samples. For investigation of the spectral reflectance of the surfaces a spectrophotometer is used. Both luminancemeter and radiometer are used for estimation of the directional reflectance. For description of the appearance of the materials by their interaction with light at a surface point the BRDF are used.

  References

   Issue

   TU Sofia, vol. 3, issue 66, pp. 223, 2016, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia, ISBN ISSN 1311-0829

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание