Оригинал (Original)
Автори: Цветкова, С. Г., Петлешков, А. С., Жегов, Г. Р., Петрова, В. Г.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ В ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ
Ключови думи: качество на електрическата енергия, битови консуматори, статистическа обработка.

Абстракт: В доклада са дадени и анализирани резултати от изследване на качеството на електрическата енергия в електроснабдителна система ниско напрежение, захранваща предимно битови консуматори. Направено е сравнение на измерените показатели за качество на електрическата енергия, със съответните нормативни документи, както и статистическа обработка на измерените стойности на отклонението на напрежението и е получен закона на разпределение.

Библиография

  1. Цанев, Ц.Б., С.Г., Цветкова, 2011, Качество на електрическата енергия, София, Авангард Прима
  2. БДС EN 50160: Характеристика на напрежението на електрическата енергия доставяна от обществените разпределителни електрически системи, 2010
  3. БДС EN 61000-2-2: Електромагнитна съвместимост (ЕМС) Част 2-2: Околна среда. Нива на съвместимост за нискочестотни кондуктивни смущаващи въздействия и пренасяне на сигнали в обществени захранващи системи ниско напрежение, 2004
  4. БДС EN 61000-4-30: Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-30: Методи за изпитване и измерване. Методи за управляване качеството на електрическата енергия, 2015
  5. Tzvetkova S.G, V.G. Tzvetkova, 2008, Electric Energy Quality in Low Voltage Electricity Supply System, Sofia, Bulgaria, 16-18 October 2008, <Sofia>, 12th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems ELMA 2008

Издание

научна конференция ЕФ2016, Годишник на Технически университет-София, том 66, книга 1, 2016, том 66, брой 1, стр. стр. 145-154, 2016, България, София, ТУ-София, ISSN 1311-0829

Издателските права се държат от Technical University of Sofia

Пълен текст на публикацията

Autors: Tzvetkova, S. G., Petleshov, A. S., Zhegov, G. R., Petrova, V. G.
Title: STUDY OF THE ELECTRICAL ENERGY QUALITY IN ELECTRICAL SUPPLY SYSTEM LOW VOLTAGE
Keywords: electrical energy quality, domestic consumers, statistical data processing.

Abstract: The results from a study of the quality of electrical energy in low voltage power supply system, supplied predominantly domestic consumers, are presented and analyzed in the paper. Also has been made a comparison of measured power quality indexes, relevant regulations. An statistical processing of the measured values of the voltage deviation and a law of distribution is received.

References

  1. Цанев, Ц.Б., С.Г., Цветкова, 2011, Качество на електрическата енергия, София, Авангард Прима
  2. БДС EN 50160: Характеристика на напрежението на електрическата енергия доставяна от обществените разпределителни електрически системи, 2010
  3. БДС EN 61000-2-2: Електромагнитна съвместимост (ЕМС) Част 2-2: Околна среда. Нива на съвместимост за нискочестотни кондуктивни смущаващи въздействия и пренасяне на сигнали в обществени захранващи системи ниско напрежение, 2004
  4. БДС EN 61000-4-30: Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-30: Методи за изпитване и измерване. Методи за управляване качеството на електрическата енергия, 2015
  5. Tzvetkova S.G, V.G. Tzvetkova, 2008, Electric Energy Quality in Low Voltage Electricity Supply System, Sofia, Bulgaria, 16-18 October 2008, <Sofia>, 12th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems ELMA 2008

Issue

Conference EF2016, Proceedings of Technical University of Sofia, Volume 66, Issue 1, 2016, vol. 66, issue 1, pp. 145-154, 2016, Bulgaria, Sofia, Technical University of Sofia, ISSN 1311-0829

Copyright Technical University of Sofia

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание