Оригинал (Original)
Автори: Германова-Кръстева, Д. С.
Заглавие: Изследване на влиянието на гъстотата на бодовия ред върху здравината на шева
Ключови думи: здравина на шева, гъстота на бодовия ред, ПЕ шевни конци, щапелен конец, сърцевинен конец

Абстракт: Изследването цели да установи влиянието на гъстотата на бодовия ред върху здравината на шева. Обект на изследване е бодов ред клас 301, използваната тъкан е В/ПЕ 45/55 с площна маса 300 g/m2, като прошиването е извършено с конци от 100% ПЕ в два вида структури: щапелен конец и сърцевинен конец. Освен здравината на шева, е установена също така степента на загуба на здравина на долния и на горния конец след прошиване. Проведен е статистически анализ за установяване наличието на влияние на изследваните фактори върху здравината

Библиография

  Издание

  Текстил и облекло, том -, брой 11, стр. стр. 9-16, 2016, България, София, НТС по ТОК, ISBN ISSN: 1310-912Х

  Издателските права се държат от Редакция на сп. Текстил и облекло

  Пълен текст на публикацията

  Autors: GermanovaKrasteva, D. S.
  Title: INVESTIGATION ON THE INFLUENCE OF STITCH DENSITY ON SEAM STRENGTH
  Keywords: seam strength, stitch density, PES sewing threads, staple thread, core spun thread

  Abstract: The investigation aims to establish the influence of the stitch density on seam strength. The seams are worked out in lockstitch type 301. The experiment is carried out using the following materials: worsted fabric from Wool/PES 45/55 and mass per unit area 300 g/m2, and sewing threads from 100% PES in two structures: staple thread and core spun thread. Besides the strength of the seam, the extent of strength loss of the lower and upper thread after stitching is determined. An analysis for statistical proving the presence of significant influence of the studied factors on the strength is conducted.

  References

   Issue

   Textiles and Garment, vol. -, issue 11, pp. 9-16, 2016, Bulgaria, Sofia, Scientific engineering union of Textile, Garment and Leather, ISBN ISSN: 1310-912Х

   Copyright Редакция на сп. Текстил и облекло

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание