Оригинал (Original)
Автори: Германова-Кръстева, Д. С.
Заглавие: Изследване на устойчивостта на претриване и пилингообразуване на памучни плетени платове
Ключови думи: износоустойчивост, устойчивост на претриване, устойчивост на пилингообразуване, плетени структури

Абстракт: Изследвана е устойчивостта на претриване и на пилингообразуване на различни структури плетени платове, изработени от 100% П. За целта е използван уред на Martindale, производство на фирма SDL Atlas Ltd. Устойчивостта на претриване е оценена чрез загубата на маса и намаляването на дебелината на платовете след 500, 1000, 1500 и 2000 цикъла. Устойчивостта на пилингообразуване е оценена с помощта на фотоеталоните на EMPA за плетени платове.

Библиография

  Издание

  ХXI Научна конференция с международно участие ЕМФ 2016, том II, стр. стр. 127-130, 2016, България, Созопол, ТУ-София, ISSN 1314-5371

  Издателските права се държат от ТУ-София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: GermanovaKrasteva, D. S.
  Title: Investigation on the Abrasion Characteristics and Pilling Performance of Knitted Fabrics from Cotton Yarns
  Keywords: resistance, abrasion, pilling, knitting structures, knitted fabrics

  Abstract: The abrasion resistance and the pilling performance of different knitting structures made from 100% cotton yarns are studied. The knitted fabrics are tested according to the Martindale’s method using the SDL Atlas Ltd device. The abrasion characteristics are evaluated by the loss of fabrics’ weight and the rate of thickness reducing after 500, 1000, 1500 and 2000 cycles. The pilling performance is assessed using EMPA standard photographs for knitted fabrics.

  References

   Issue

   XXI SCIENTIFIC CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION FPEPM 2016, vol. II, pp. 127-130, 2016, Bulgaria, Sozopol, TU of Sofia, ISSN 1314-5371

   Copyright ТУ-София

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание