Оригинал (Original)
Автори: Делийски,Н., Янков, Е. А.
Заглавие: МОДЕЛНО ПРЕДСКАЗВАЩО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА РАЗМРАЗЯВАНЕ И ТЕРМИЧНО ОБРАБОТВАНЕ НА ДЪРВЕСИНАТА
Ключови думи: програмируем контролер, моделно предсказващо управление, размразяване на дървесина, термично обработване на дървесина

Абстракт: В работата се описва функционалният алгоритъм на създаден и внедрен от авторите програмируем контролер за моделно предсказващо управление на температурата на обработващата среда Tm в съоръжения за термично обработване на дървесина. Контролерът изчислява заданията за Tm в режимите индивидуално за различните дървесни видове и дебелини на обли и призматични дървени материали, измерва, визуализира и регулира Tm. Той сигнализира и записва в собствена памет възникващи недопустимо големи отклонения на Tm от режимните задания и позволява те да се извеждат на дисплеите му и анализират. Контролерът интегрира тези отклонения и компенсира продължителността на режимите за размразяване и термично обработване на дървените материали.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 1, стр. стр. 327-336, 2012, България, Созопол
  Autors: Deliiski,N., Yankov, E. A.
  Title: MODEL PREDICTIVE CONTROL OF WOOD DEFROSTING AND THERMAL TREATMENT PROCESSES
  Keywords: programmable controller, model predictive control, wood defrosting, wood thermal treatment

  Abstract: This paper presents the functional algorithm of the developed by the authors’ programmable controller for model predictive control of the processing medium temperature Tm in equipments for defrosting and thermal treatment of wood materials. The controller calculates the regimes’ set values individually for different wood species and thicknesses of the logs or lumber, takes automatic measurements, displays and regulates the Tm. Besides this, the controller signals and records in its own memory the values and times of the occurrences of inadmissibly high deviations of Tm from its set values with a possibility for a resulting reading and analysis of these records on the displays of the controller. The controller integrates these deviations and compensates the duration of the calculated regimes for wood thermal treatment.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 1, pp. 327-336, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум