Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: OБЛАЧНАТА КУЛТУРА НА СТАРТЪП ФИРМИТЕ: институционални и поколенийни културни особености
Ключови думи: стартъп фирма, метафори на културата, облачна култура, орган

Абстракт: Целта е да се очертае концептуална рамка за разглеждане на организационна култура на стартъп компаниите. Разкрити са възможностите на метафоричния подход за изразяване и анализ на иновативни организационни култури. В текста се въвежда новата метафо ра облачна култура. Направено е сравнение с някои други употребявани метафори, конкурентни на облачна култура, на базата на проучване на научната литераура и блогосферата. Облачната култура се разкрива в две перспективи: от гледна точка на институционалните и на поколенийните културни особености. Организационната промяна към облачна култура се осмисля от гледна точка на организационното научаване. Достига се до изводи за основните характеристики на стартъп културата и средствата за насърчаването й. Разглежда се институционаната култура на университета като бавна институция в обществото. На тази база се проблематизират възможностите за иновации и предприемаческо поведение на студентите.

Библиография

  Издание

  Човекът-мярка за всички неща? Предизвикателствата на постиндустриалното информационно общество. Сборник с доклади., том -, брой 2, стр. стр. 6-20, 2017, България, София, Изд. на ТУ - София, ISBN 978-619-167-274-5.

  Издателските права се държат от TУ-София

  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: Cloud culture of startup companies: institutional and generational cultural features
  Keywords: startup company, metaphors of culture, cloud culture, organizational learning, cultural change. organizational learning, cultural change, generational culture, fast and slow institutions, university as slow institution.

  Abstract: The aim is to construct conceptual frame for examination of startup company`s organizational culture. The possibilities of metaphorical approach for understanding innovative organizational cultures are described in this text. Modern high-tech innovative entrepreneurial startup initiatives have their particular cultural features. The cloud culture as a new metaphore is introdused in this paper. Some other used metaphors competing the cloud culture are compared based on scientific papers and blogosphere study. The cloud culture is seen in two perspectives: institutional and generational culture. Organizational change to cloud cultural type is considered from the perspective of organizational learning. The generational cultural differences for understanding startup organizational culture are especially emphasized. The institutional culture of the university as a kind of slow institution in society are considered. Based on that the issues and opportunities for innovative entrepreneurial b

  References

   Issue

   “Man is the measure of all things?” Challenges of postindustrial information society. Proceedings of papers. Department of Legal studies and Humanities, vol. -, issue 2, pp. 6-20, 2017, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISBN 978-619-167-274-5.

   Copyright TУ-София

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание