Оригинал (Original)
Автори: Николов, Е. К., Николова, Н. Г., Грасиани, Б. С.
Заглавие: Аналитично моделиране, изследване и управление на физически лабораторен FESTO-модел на технологична инсталация - част 2 (синтез на управление)
Ключови думи: analytical modeling, analysis of the characteristics, synthesis of control systems and analysis of performance

Абстракт: The work proposed analytical modeling the processes in laboratory pneumatic FESTO-model. The characteristics of the pro-posed analytical model are simulated and analyzed. Systems for control of laboratory installation are synthesized. Designing control systems are modeled and their performance is analyzed. Is confirmed and proven their efficiency.

Библиография

  Издание

  Международна научна конференция „Автоматика и Информатика’2016, стр. стр. 191-196, 2016, България, София, ISSN 1313-1850

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Nikolov, E. K., Nikolova, N. G., Grasiani, B. S.
  Title: Analytical Modeling, Research and Control of Physical Laboratory FESTO-Model Installation of Technology-Part 2 (synthesis)
  Keywords: analytical modeling, analysis of the characteristics, synthesis of control systems and analysis of performance

  Abstract: The work proposed analytical modeling the processes in laboratory pneumatic FESTO-model. The characteristics of the pro-posed analytical model are simulated and analyzed. Systems for control of laboratory installation are synthesized. Designing control systems are modeled and their performance is analyzed. Is confirmed and proven their efficiency.

  References

   Issue

   International Conference „Automatics and Informatics“`16, pp. 191-196, 2016, Bulgaria, Sofia, ISSN 1313-1850

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум