Оригинал (Original)
Автори: Танева,А., Ахмед,С., Петров,М., Вантулев,И.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА МРЕЖОВИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Ключови думи: разпределени системи за управление, предсказващо управление

Абстракт: Тази разработка е посветена на формулировката на задачите свързани с изграждането на мрежови структури в системите за автоматизация на процеси. Разгледан е и е предложен подход за компенсиране на закъснения при работа на мрежови структури за управление. Решението е базирано на съвременните стратегии с използване на предсказващо управление с цел подобряване качеството при разпределените системи за управление. За провеждане на изследователски експерименти са използвани DeviceNet и Ethernet мрежи, включващи главен и подчинен програмируеми логически контролери (ПЛК) за управление на лабораторна пневматична система.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 1, стр. стр. 317-326, 2012, България, Созопол
  Autors: Taneva,A., Ahmed,S., Petrov,M., Vantulev.I.
  Title: AN INVESTIGATION OF NETWORKED CONTROL SYSTEMS
  Keywords: networked control systems, predictive control, distributed control systems

  Abstract: This paper is focused on the problem definition related to the industrial networks as a part of automation systems. A way of facility to solve the task for delay compensations in networked control systems is presented. The model predictive control strategy is very powerful tool. It can be viewed as a promising approach to overcome the network delays and improve the efficiency in distributed control systems. It is used the DeviceNet and Ethernet network specifications for a master and a slave programmable logic controllers (PLC). The investigations are conducted with pneumatic laboratory set up.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 1, pp. 317-326, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: пленарен доклад в национален форум