Оригинал (Original)
Автори: Цанков, Д. Ц.
Заглавие: КОМБИНИРАН ПОДХОД ЗА ОПИСАНИЕ НА РОТАЦИОННИ РЕКУПЕРАТОРИ В СИСТЕМИТЕ ЗА СГРАДНА АВТОМАТИЗАЦИЯ
Ключови думи: рекуперация на топлинна енергия, оценка на ефективността

Абстракт: Работата е посветена на математическото описание на клас агрегати за рекуперация на топлинна енергия. Представени са различни подходи за описание и е съставен комбиниран метод, базиран на оценка на ефективността на агрегата. Извършено е експериментално изследване на изменение на температурите на входящия и изходящия въздух при различни ъглови скорости на ротационния модул.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 1, стр. стр. 309-316, 2012, България, Созопол
  Autors: Tsankov, D. T.
  Title: COMBINED APPROACH FOR DESCRIBING OF ROTATIONAL RECUPERATORS IN BUILDING AUTOMATION SYSTEMS
  Keywords: heat recovery, efficiency estimation

  Abstract: This article deals with the mathematical description of a class of equipment of heat recovery. Presented are different approaches to describe a combined method based on evaluating the effectiveness of the plant. Experimental study was performed to change the temperature of the incoming and outgoing air at different angular velocities of rotation module.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 1, pp. 309-316, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: пленарен доклад в международен форум