Оригинал (Original)
Автори: Йонков, Т. С., Йончев, Е. Й., Цанков, Д. Ц.
Заглавие: СИСТЕМИ ЗА ИНДИРЕКТНО ВЕКТОРНО УПРАВЛЕНИЕ С РАЗЛИЧНИ ТОКОВИ МОДЕЛИ В ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕРТОРИ НА НАПРЕЖЕНИЕ С ПРОСТРАНСТВЕНА ВЕКТОРНА МОДУЛАЦИЯ
Ключови думи: индиректно векторно управление, асинхронен мотор

Абстракт: В работата са изследвани динамичните и статични показатели за качество на системи за индиректно векторно управление на асинхронни електродвигатели, управлявани от автономен инвертор на напрежение с пространствена векторна модулация. В анализираните системи е приложен токов модел за определяне на желаното хлъзгане по зададените или по измерените стойности на координатите на статорния ток в декартова координатна система, ориентирана по роторното потокосцепление. Структурата, базирана на зададени координати, се явява оптимална по отношение на техническата реализация на управлението.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 1, стр. стр. 301-308, 2012, България, Созопол
  Autors: Jonkov, T. S., Yonchev, E. Y., Tsankov, D. T.
  Title: INDIRECT VECTOR CONTROL SYSTEMS WITH VARIOUS CURRENT MODELS IN PRINCIPLE FOR OPERATION OF VOLTAGE SOURCE INVERTER WITH SPACE VECTOR MODULATION
  Keywords: indirect vector control, induction motor

  Abstract: Dynamic and static quality indicators for indirect vector control system of induction motors driven by voltage source inverter with space vector modulation are studied in this paper. In the analyzed systems is applied current model for determining the required slip under referred or measured values of the coordinates of the stator current in Cartesian coordinate system, oriented in the rotor flux. The structure based on referred coordinates is optimal according to the technical realization of the control.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 1, pp. 301-308, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: пленарен доклад в международен форум