Оригинал (Original)
Автори: Браянов, Н. П., Стойнова, А. В.
Заглавие: Анализ на методи за сертифициране и квалифициране на помощни програми за генериране на код в автомобилната индустрия
Ключови думи: автомобилна индустрия, автаматично генериране на код, сертифициране на програми, квалифициране на програми

Абстракт: Използването на помощни програми в проекти с изисквания за безопасностк, оказва положителен ефект, както от гледна точка възможността за често прототипиране и проверка, така и чрез автоматизиране на човешкия труд. За съжаление това води до допълнителни рискове. Грешка при работата на помощната програма може да доведе до създаване на допълнителни грешки в крайния продукт или неоткриване на съществуващи такива. Поради тази причина, стандартът ISO 26262 изисква оценка на нивото на доверие за всяка помощна програма и квалифициране на конкретно използваната верига от помощни програми. В статията са анализирани използваните към момента практики, с цел откриване на ясна методология, за оценщка на вериги от помощни програми. Разглеждат се и възможностите за оптимизиране на процеса на квалификация. В търсене на най-доброто решение, са представени различни подходи, като се обръща внимание на преимуществата и недостатъците.

Библиография

  Издание

  Електроника 2016, стр. стр. 76-81, 2016, България, София, ISSN 1313-3985

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Brayanov, N. P., Stoynova, A. V.
  Title: Methods for sertification and qualification of tool chains in automotive industry
  Keywords: automotive, code generation, sertification, qualification

  Abstract: Tools’ application in safety relevant projects gives numerous benefits from engineering, safety and economical points of view – rapid prototyping, validation, automation of human labor etc. Unfortunately it also introduces extra risks. A fault in tool behavior could result in injecting or not finding issues in the software. This is the reason why assessment of tool confidence level is presented in ISO 26262 as part of the process for tool chains’ qualification. This publication analyzes currently used techniques for tool assessment aiming to find a methodology for tool chains’ assessment. It tries to find an optimal way for applying automotive safety standard, reaching required safety qualification level. Different approaches are presented along with their positives and negatives.

  References

   Issue

   Electronica 2016, pp. 76-81, 2016, Bulgaria, Sofia, ISSN 1313-3985

   Full text of the publication

   Цитирания (Citation/s):
   1. 1. Hassan M. BAYRAM1 & Bilal A. MUBDIR, MATLAB Based HIL Framework: A Guide to Build a Hardware In the Loop DAQ Peripheral, MINAR International Journal of Applied Sciences and Technology, DOI: http://dx.doi.org/10.47832/2717-8234.3-3.8, Vol 3, Issue 3, pp. 58-68, 2021 - 2021 - от чужди автори в чужди издания, неиндексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus