Оригинал (Original)
Автори: Бекриев, О. Н., Константинов, К. М., Станилов, А. С.
Заглавие: Eкспериментално изследване на влиянието на местата на измерване на налягане при определяне напора на осова помпа с хоризонтален вал
Ключови думи: осова помпа, напор

Библиография

  Издание

  , 2016, България,

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Bekriev, O. N., Konstantinov, K. M., Stanilov, A. S.
  Title: Experimental study of the influence of the points of measurement of pressure in determining the head of the axial pump with horizontal shaft
  Keywords: axial pump, head

  References

   Issue

   , 2016, Bulgaria,

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание