Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Константинов, К. М., Бекриев, О. Н.
Заглавие: РЕШАВАНЕ БА ПРАВАТА ЗАДАЧА ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА ОСОВА ПОМПА
Ключови думи: CFturbo

Библиография

  Издание
  , 2016, България,

  Autors: Konstantinov, K. M., Bekriev, O. N.
  Title: Solving rights task when designing axial pump
  Keywords: CFturbo

  References

   Issue
   , 2016, Bulgaria,