Оригинал (Original)
Автори: Йонков, Т. С.
Заглавие: ОПТИМАЛНО ПО БЪРЗОДЕЙСТВИЕ КОРИГИРАЩО УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАНИЧНИ РЕЖИМИ В АВТОМАТИЗИРАНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СИСТЕМИ
Ключови думи: градиентно управление, оптималност по бързодействие, автоматизирани производствени системи в гранични режими

Абстракт: В работата се предлага метод за коригиращо управление при автоматизирани производствени системи, подложени на значителни смущения. За гранични работни режими се предлага конвенционалната стратегия за управление да бъде превключена в нова, която да осигури за най-кратко време завръщането на координатите на системата в стандартния работен диапазон. Предлаганият подход позволява въвеждане на въздействия за самоконтрол на управляващите въздействия и за целенасочена компенсация на смущенията. Симулационни резултати върху едномерна и многомерна система доказват работоспособността на предлагания метод.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 1, стр. стр. 291-300, 2012, България, Созопол
  Autors: Jonkov, T. S.
  Title: TIME-OPTIMAL CONTROL ON BORDER REGIME IN AUTOMATED MANUFACTURING SYSTEMS
  Keywords: gradient control, time-optimal control, automated production systems in border regimes

  Abstract: Method for control on automated production systems with major disturbances is proposed in the work. Conventional control strategy is proposed to be switched into a new one for border regimes, in order to provide the shortest time to return the coordinates of the system in the standard operating mode. The proposed approach allows the introduction of the effects of self-managing control inputs and disturbances compensation. Simulation results on one-dimensional and multidimensional systems prove the efficiency of the proposed method.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 1, pp. 291-300, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: пленарен доклад в международен форум