Оригинал (Original)
Автори: Дурчева, М. И., Трендафилов, И. Д.
Заглавие: ЗАДАЧАТА ЗА ДИСКРЕТНИЯ ЛОГАРИТЪМ И КРИПТОГРАФИЯ ИЗПОЛЗВАЩА НЯКОИ АЛГЕБРИ (ГРУПИ, ПОЛУГРУПИ, ПОЛУПРЪСТЕНИ)
Ключови думи: криптография използваща групи, криптография основана на групи на плитките, полугрупово действие, криптосистеми основани на полупръстени.

Абстракт: В последно време се появиха криптосистеми, основани на групи (полугрупи, квазигрупи, полупръстени, пръстени). Тук правим обзор на тези криптосистеми и на някои атаки към тях.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 1, стр. стр. 281-290, 2012, България, Созопол
  Autors: Durcheva, M. I., Trendafilov, I. D.
  Title: THE DISCRETE LOGARITHM PROBLEM AND CRYPTOGRAPHY USING SOME ALGEBRAS (GROUPS, SEMIGROUPS, SEMIRINGS)
  Keywords: cryptography using groups, braid-based cryptography, semigroup action, semiring based cryptosystems

  Abstract: In recent times numerous cryptosystems based on group (semigroup, quasigroup, semiring, ring) theoretic concepts have emerged. We survey these cryptosystems and some attacks on them.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 1, pp. 281-290, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум