Оригинал (Original)
Автори: Николов, Е. К., Николова, Н. Г., Стоилова, В. Т.
Заглавие: КАЧЕСТВО НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ,ОСНОВАНИ НА ДРОБНОТО СМЯТАНЕ
Ключови думи: Фрактално управление-конфигурации, проектиране, анализ и приложения, робастен анализ на устойчивост и качество, запаси на робастността

Абстракт: В работата се предлага по същество нов клас системи за управление от непълен ред. Изследвани са възможностите на фракталните оператори за интегриране и диференциране в управлението на динамични системи. В работата са проектирани алгоритми от този тип. Въз основа на симулации е оценено качеството и робастните свойства на синтезираните фрактални системи. Представено е как колимацията на фракталните системи за управление води до инвариантност на запасите на робастна устойчивост и робастно качество на структурните и параметрични смущения. Това е еквивалентно на робастни свойства. Това предопределя приложимостта на фракталните оператори в системите за управление.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 1, стр. стр. 271-280, 2012, България, Созопол
  Autors: Nikolov, E. K., Nikolova, N. G., Stoilova, V. T.
  Title: PERFORMANCES OF THE CONTROL SYSTEMS, BASED ON FRACTIONAL CALCULUS
  Keywords: Fractional Control - Configurations, Design, Analysis and Applications, Robust Stability and Performance, Robust Margins

  Abstract: In the work is proposed essentially new class of fractional control systems. Possibilities of fractional operators to integration and differentiation in the control of dynamic systems are studied. Work designed algorithms of this type. Based on simulations, quality and robust properties of the synthesized fractal systems are estimated. Margin of robust stability and margin of robust performance are analyzed. The collimation of the characteristics of fractional control systems is evaluated as the main reason for stability in parametric and structural disturbances. It is presented how the collimation of fractional control systems leads to the invariance of the stability gain margin and phase margin of structural and parametric disturbances. And this is equivalent to the robust properties. This determines the applicability of the fractional operators in control systems.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 1, pp. 271-280, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум