Оригинал (Original)
Автори: Николов, Е. К.
Заглавие: МАТЕМАТИЧЕСКИ ОПЕРАТОРИ, СТРУКТУРИ И ПРИЛОЖЕНИЯ НА ОБОБЩЕНОТО ДРОБНО СМЯТАНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДИНАМИЧНИ СИСТЕМИ
Ключови думи: обобщеното дробно смятане, фрактално управление-структури, синтез, анализ и приложения, алгоритми за управление

Абстракт: В работата са изследвани и анализирани специалните математически оператори, структури и приложения на обобщеното дробно смятане за управлението на индустриални обекти и системи.Систематизирани и класифицирани са фракталните оператори за интегриране и диференциране. Анализирани са методите за тяхната рационална апроксимация. Представени са структурите, чрез които тези оператори са включени в алгоритмите и системи за управление. Демонстрирано е как фракталните системи за управление могат да бъдат разработени и усъвършенствани чрез използването на ефективни стратегии. Благодарение на достатъчен брой представителни схеми на системите за управление, са доказани възможностите за приложение на обобщеното дробно смятане за управление на индустриални обекти и системи.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 1, стр. стр. 261-270, 2012, България, Созопол
  Autors: Nikolov, E. K.
  Title: SPECIAL MATHEMATICAL OPERATORS, STRUCTURES AND APPLICATIONS OF THE GENERALIZED FRACTIONAL CALCULUS IN THE CONTROL OF DYNAMICAL SYSTEMS
  Keywords: Fractional Calculus, Fractional Control - Configurations, Design, Analysis and Applications, Control Algorithms

  Abstract: This paper examines special mathematical operators, structures and applications of the generalized fractional calculus in the control of industrial plants and systems. The fractional operators for integration and differentiation are classified. Methods for their rational approximation are examined. Structures through which these operators are included in algorithms and control systems are presented. It is demonstrated how fractional systems can be developed and improved using the effective strategies. Thanks to a sufficient number of representative schemes of control systems,the possibilities for application of generalized fractional calculus in the control of industrial plants and systems are proven.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 1, pp. 261-270, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум