Оригинал (Original)
Автори: Димитрова, А. Д.
Заглавие: ИЗМЕРВАНЕ КОЛИЧЕСТВОТО НА РАЗТВОРЕН КИСЛОРОД С КИСЛОРОДОМЕТЪР ВЪВ ВОДНИ ЕКОСИСТЕМИ ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И КАЛИБРИРАНЕ
Ключови думи: измерване, разтворен кислород, водни екосистеми, кислородометър, калибриране, мониторинг

Абстракт: Разтвореният кислород е основен показател за качеството на водите. Количеството разтворен кислород е един от най-точните индикатори за състоянието на водните екосистеми. Затова от съществено значение е да се следят нивата му на концентрация. В статията е описано подробно устройството на кислородометър и начина на манипулиране с него.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 1, стр. стр. 253-260, 2012, България, Созопол
  Autors: Dimitrova, A. D.
  Title: MEASUREMENT OF DISSOLVED OXYGEN (DO) IN AQUACULTURE WITH DISSOLVED OXYGEN METER BASIC PRINCIPLE AND CALIBRATION
  Keywords: measurement, dissolved oxygen (DO), aquaculture, dissolved oxygen, meter, calibration, monitoring

  Abstract: Dissolved oxygen (DO) is very important water quality parameter. The amount of dissolved oxygen is one of the best indicators of the state and health of the water ecosystems. Therefore the monitoring of DO levels in aquaculture is necessary to be done. This paper describes in details the design of the oxygen meters and the measurement method of DO with it.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 1, pp. 253-260, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум