Оригинал (Original)
Автори: Чернева,Г.
Заглавие: ПРИЛОЖЕНИЕ НА СХЕМА ЗА ФАЗОВА АВТОМАТИЧНА ДОНАСТРОЙКА НА ЧЕСТОТАТА В СИСТЕМИ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ С ХАОТИЧНИ СИГНАЛИ
Ключови думи: хаотични сигнали, система за фазова автоматична донастройка на честотата, фазова синхронизация

Абстракт: Традиционно системите за фазова автоматична донастройка на честотата (ФАДЧ) се използват при детектиране на сигнали, синхронизиране на генератори, синтезиране на честоти, където изследванията са свързани с режима на синхронизация и устойчивата работа на системата. Но разгледани от позицията на нелинейната динамика, системите за ФАДЧ са нелинейни ав- токолебателни системи, в които се реализират и хаотични движения. Това ги прави приложими при разработване на генераторни схеми на хаотични сигнали.В настоящата работа се предлага структурна схема на система за предаване на информация с хаотично превключване, хаотичните генератори в която са на базата на схема за ФАДЧ.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 1, стр. стр. 247-252, 2012, България, Созопол
  Autors: Cherneva,G.
  Title: APPLICATION OF SCHEME FOR PHASE LOCKED LOOP CIRCUIT IN SYSTEMS FOR TRANSMITTING INFORMATION WITH CHAOTIC SIGNALS
  Keywords: chaotic signals, phase locked loop, phase synchronization

  Abstract: Usually systems of Phase Locked Loop Circuit (PLLC) the frequency used in the detection of signals, synchronization on generators, frequency synthesis, where research related to the synchronization mode and sustainable operation of the system. But systems for PLLC are nonlinear oscillator systems in which realized on chaotic signals. This makes them applicable to the development of generation schemes of chaotic signals. In this paper provides the structural scheme of a system for transmitting information with chaotic shift keying, chaotic generators in which are based on a scheme PLLC.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 1, pp. 247-252, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум