Оригинал (Original)
Автори: Кондев,Г., Тенчев,Д.
Заглавие: ПРИЛАГАНЕ НА FMEA ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДСКАЗВАЩА ПОДДРЪЖКА
Ключови думи: предсказваща поддръжка, риск, конкурентоспособност

Абстракт: В настоящата разработката е направен кратък преглед на един от широко използваните методи за анализ на риска FMEA и неговото влияние върху конкурентоспособността на организациите. Описани са и основните стъпки свързани с дейности по събиране, обработка и анализ на данни относно риска в различните отдели на дадена организация. Основна информационна единица в случая представлява документ или комплект от документи свързани с описание на дейностите в оценявания обект. Получените резултати от експертна оценка на риска при работата на конкретен обект са представени в края на документа, като е разгледана и връзката между FMEA и т.нар. предсказваща поддръжка.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 1, стр. стр. 237-246, 2012, България, Созопол
  Autors: Kondev,G., Tenchev,D.
  Title: IMPLEMENTATION OF THE FMEA FOR OPTIMIZATION OF COSTS AND ACTIVITIES FOR PREDICTIVE MAINTENANCE
  Keywords: predictive maintenance, risk, competitiveness

  Abstract: This paper is a brief overview of one of the widely used methods for risk analysis FMEA and its impact on the competitiveness of organizations. Described are the basic steps associated with the collation, processing and analysis of data on risk in different departments of an organization. Basic information unit in case is the document or set of documents related to a description of the activities evaluated object. The results of expert assessment of risk in the work of a particular object are presented at the end of the document being reviewed and the relationship between socalled FMEA and predictive maintenance.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 1, pp. 237-246, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум