Оригинал (Original)
Автори: Атанасов,А., Томова,Ф.
Заглавие: ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА НА ПРЕЦЕДЕНТИТЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНА ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ НА СТУДЕНТИТЕ
Ключови думи: метод на прецедентите,персонализирано обучение, стратегии и пътища на обучение

Абстракт: В статията се изследва възможността за прилагане на метода на прецедентите (CBR) при оценка на знанията на студентите. За целта са ана- лизирани функциите на аналогични CBR приложения, както и на теоретични разработки в областта с цел формулиране на изискванията към една нова CBR система за оценка на знанията на студенти и за препоръки за извънаудитор- ната им заетост.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 1, стр. стр. 229-236, 2012, България, Созопол
  Autors: Atanassov,A., Tomova,F.
  Title: APPLICATION OF CASE-BASED REASONING METHOD FOR STUDENTS’ PERSONEL EXTRACURRICULAR ACTIVITIES SELECTION
  Keywords: Case-Based Reasoning, personalized learning, learning strategy, learning paths

  Abstract: The paper investigates the possibilities of the application of Case-Based Reasoning /CBR/ method for estimation of the students’ knowledge in specific learning domain, as well for forming corrective actions to fill some gaps in students knowledge. In order to do that a number of similar CBR applications and theoretical investigations in the learning and testing domain were processed and the requirements to a new CBR system were formulated.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 1, pp. 229-236, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум