Оригинал (Original)
Автори: Венева,И., Кирязов,П.
Заглавие: ИДЕНТИФИКАЦИЯ И АНАЛИЗ НА ПОХОДКАТА С ПОМОЩТА НА АВТОНОМНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ
Ключови думи: Анализиране на походката,контрол,глезенно-стъпална ортеза

Абстракт: В работата е представена автономна система за измерване и коригиране на параметрите на походката по време на ходене. Системата може да работи в два режима: режим на събиране на данни и в помощен режим с активна глезенно-стъпална ортеза в случаите на увреден глезенно-стъпален комплекс. Направени са измервания за всеки параметър на походката, като се използва информацията, получена от сигналите на тактилни сензори и ротационен потенциометър, монтиран върху шарнирна става на глезена. Основавайки се на биомеханичния модел на локомоцията, по време на опорната фазата и фазата на пренос,се измерва ъгъла на ротация на глезена, продължителността на крачката и скоростта. Данните, получени по време на ходенето са представени в графична програма за визуализация и анализ.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 1, стр. стр. 219-228, 2012, България, Созопол
  Autors: Veneva,I., Kiriazov,P.
  Title: GAIT IDENTIFICATION AND ANALYSIS USING AUTONOMOUS SYSTEM FOR CONTROL AND MONITORING
  Keywords: gait identification, gait analysis, control, active ankle-foot orthosis

  Abstract: In the work an autonomous system for estimation and correction of gait parameters during walking is described. The system can operate in two modes: data collection mode and assistive mode with active ankle-foot orthosis in cases of impaired anklefoot complex. Measurements for each gait parameter was obtained using the information provided by tactile sensors between each heel strike and toe-off as well as the signal obtained from a rotational potentiometer in the ankle hinge joint. Based on a biomechanical model of locomotion, the medio-lateral ankle flexion during stance and swing phase of walking, the stride duration and velocity are estimated. The data acquired during human motion are represented in graphical interface for visualization and analysis.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 1, pp. 219-228, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум