Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Бизнес етиката и бизнесът на етиката
Ключови думи: бизнес етика, възможности и препятствия пред нея, кроскултурен контекст, общество на знанието като услуга

Абстракт: В текста, част от сборник на български етици, се анализират културологични и приложно-етични аспекти на „вкореняването" в български условия на приложната изследователска и консултантска област - бизнес етиката и перспективите пред нея в специфичните условия у нас. В главата са отделени два параграфа: 1. Бизнес етиката в европейска, американска и българска перспектива; 2. Перспективи пред бизнес етиката, когато знанието е услуга.

Библиография

  Издание

  Етиката в България: вчера, днес, утре, том -, стр. стр. 131-142, 2005, България, София, Фабер, ISBN 954-775-417-3.

  Издателските права се държат от Фабер

  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: Business ethics and business of Ethics
  Keywords: business ethics, opportunities and obstacles to business and business ethics, cross cultural context, knowledge society

  Abstract:

  References

   Issue

   Ethics in Bulgaria, vol. -, pp. 131-142, 2005, Bulgaria, Sofia, Faber Publishing House, ISBN 954-775-417-3.

   Copyright Фабер

   Цитирания (Citation/s):
   1. Желева, Е. Етика и култура на организационното поведение. В: Научни трудове на русенския университет, Русе. Том 53, серия 8.3. - 2014 - в български издания
   2. МЛАДЕНОВА-КИРОВА, М. ЕТИЧНИЯТ КОДЕКС И НЕГОВАТА РОЛЯ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ФИРМЕНАТА КУЛТУРА. Сп. ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ, ГОД. І, № 1, Изд. на ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ”, гр. БЛАГОЕВГРАД, на стр.84. - 2016 - в български издания
   3. Лазарова М. К. Изучение мнения персонала об организации и культуре в многопрофильной больнице активного лечения. Журнал Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта, Т. 19. № 3. С. 44-52. URL: http://journal.asu.ru/zosh/article/view/8127. - 2020 - от чужди автори в чужди издания, неиндексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: монография/части от монография, публикация в реферирано издание