Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Бизнес етиката и бизнесът на етиката
Ключови думи: бизнес етика, възможности и препятствия пред нея, кроскултурен контекст, общество на знанието като услуга

Абстракт: В текста, част от сборник на български етици, се анализират културологични и приложно-етични аспекти на „вкореняването" в български условия на приложната изследователска и консултантска област - бизнес етиката и перспективите пред нея в специфичните условия у нас. В главата са отделени два параграфа: 1. Бизнес етиката в европейска, американска и българска перспектива; 2. Перспективи пред бизнес етиката, когато знанието е услуга.

Библиография

  Издание
  Етиката в България: вчера, днес, утре, том -, стр. стр. 131-142, 2005, България, София, Фабер, ISBN 954-775-417-3.

  Издателските права се държат от Фабер

  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: Business ethics and business of Ethics
  Keywords: business ethics, opportunities and obstacles to business and business ethics, cross cultural context, knowledge society

  Abstract:

  References

   Issue
   Ethics in Bulgaria, vol. -, pp. 131-142, 2005, Bulgaria, Sofia, Faber Publishing House, ISBN 954-775-417-3.

   Copyright Фабер

   Вид: монография/части от монография, публикация в реферирано издание

   Въведена от: проф. д-р Даниела Василева Сотирова