Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Бизнес етика: печалбата, успехът, ценностите
Ключови думи: бизнес етика, кроскултурна бизнес етика, бизнес етикет, мора

Абстракт: В тази книга се развива, обогатява и прецизира текста на първата ми монография по въпросите на етиката в бизнеса от 2002 г. Тук са включени пет нови глави: „Бизнес етиката в различните култури", „Етика на парите", „Етика в консултирането", „Академичната етика като професионална етика"„,Бизнес етикет и културна идентичност".

Библиография

  Издание

  Инвестпрес, том -, стр. стр. 320, 2005, България, София, Инвесрпрес, ISBN 954-9399-04-4

  Издателските права се държат от Инвестпрес

  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: Business Ethics: profit, success, and values
  Keywords: business ethics, cross-cultural business ethics, business etiquette, moral responsibility of business, organizational ethics

  Abstract:

  References

   Issue

   INVESTPRESS, vol. -, pp. 320, 2005, Bulgaria, Sofia, iNVESRPRESS, ISBN 954-9399-04-4

   Copyright Инвестпрес

   Цитирания (Citation/s):
   1. Владова, В. Бизнес етика: принципи на поведение в деловите отношения. В: Доклади на Седма Международна конференция „Мениджмънт и инженеринг”, ТУ – София, С. на с.145. - 2009 - в български издания
   2. Давидков, Цв. Ценности на забогатяване /предприемачите в България през периода 1991 – 2004 г. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на научната степен „доктор на социологическите науки”, С., на с.7. - 2009 - в български издания
   3. Драмалиева, В. Бизнес-етика, морален риск и морален хазарт. Сп. "Философски алтернативи", бр.4. - 2007 - в български издания
   4. Желева, Е. Етика и култура на организационното поведение. В: Научни трудове на русенския университет, Русе. Том 53, серия 8.3. - 2014 - в български издания
   5. Маринова, Е. Съвременните етически казуси и тяхната връзка с моралните дилеми на Л. Колберг. Сп. "Етически изследвания", Година 3, бр. 3, кн.2, Декември - 2018 - в български издания
   6. Маринова, Е. Прикладная етика - современние визови академическому образованию. Журнал "Ноосферние исследования". Випуск 2, 2020, стр.17. DOI: 10.46726/NOOS.2020.2.13-18. - 2020 - от чужди автори в чужди издания, неиндексирани в Scopus или Web of Science
   7. Благова, П. ПОДХОДЪТ КЪМ УПРАВЛЕНИЕТО НА КОНФЛИКТИТЕ НА ИНТЕРЕСИ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ. Сп. "ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ.bg". Година 3. Брой 0. Януари 2012, на стр. 104. - 2012 - в български издания
   8. Стефанова, С. Оксиморон ли е бизнес етиката в българския туристически бранш? Сп. Управлвение и образование, т.3. Стр.111, 115. - 2011 - в български издания

   Вид: монография/части от монография, публикация в реферирано издание