Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Бизнес етика: печалбата, успехът, ценностите
Ключови думи: бизнес етика, кроскултурна бизнес етика, бизнес етикет, морална отговорност на бизнеса, организационна етика

Абстракт: В тази книга се развива, обогатява и прецизира текста на първата ми монография по въпросите на етиката в бизнеса от 2002 г. Тук са включени пет нови глави: „Бизнес етиката в различните култури", „Етика на парите", „Етика в консултирането", „Академичната етика като професионална етика"„,Бизнес етикет и културна идентичност".

Библиография

  Издание
  Инвестпрес, том -, стр. стр. 320, 2005, България, София, Инвесрпрес, ISBN 954-9399-04-4

  Издателските права се държат от Инвестпрес

  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: Business Ethics: profit, success, and values
  Keywords: business ethics, cross-cultural business ethics, business etiquette, moral responsibility of business, organizational ethics

  Abstract:

  References

   Issue
   INVESTPRESS, vol. -, pp. 320, 2005, Bulgaria, Sofia, iNVESRPRESS, ISBN 954-9399-04-4

   Copyright Инвестпрес

   Вид: монография/части от монография, публикация в реферирано издание

   Въведена от: проф. д-р Даниела Василева Сотирова