Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Бизнес етика и стопанско поведение: нови теоретични и практически предизвикателства
Ключови думи: стопанско поведение, бизнес, равнища на бизнес и на бизнес етика, организационна етика, организационен език.

Абстракт: В статията се анализират нови теоретични и практически ироблеми-предизвикателства пред бизнес етиката. Избраният контекст за интерпретация е поведенският. Разглеждат се различните бизнес етични подходи, като се обосновават предимствата на стейкхолдърката визия за бизнес етиката. Определят се равнищата на бизнес етиката на основата на теорията за моралното развитие на Л. Колберг, като се коментират в перспективата на стопанското поведение в България. Новите практически предизвикателства, които се извеждат чрез проучване на най-новата литература и изводи на консултантската практика, са следните две: етика на споделянето в икономиката на знанието и етичните аспекти на организационния език. Аргументира се тезата, че споделянето е универсална професионална и етична норма в условията на интернет социалностга. Анализира се въздействието на организационния език върху организационната етика, специално - трафаретите и баналните обяснителни фрази. Обобщава се ново от консултантската практика.

Библиография

  Издание

  Индустриален мениджмънт, том -, брой 1, стр. стр. 17, 2011, България, София, ТУ-София, Стопански факултет

  Издателските права се държат от Индустриален мениджмънт, Стопански факултет-ТУ

  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: Business ethics and economic behavior: new theoretical and practical challenges
  Keywords: economic behavior, business, levels of business, levels of moral development, business ethics, organizational ethics, organizational language.

  Abstract:

  References

   Issue

   Industrial Mangement Jourlan, vol. -, issue 1, pp. 17, 2011, Bulgaria, Sofia, TU, Faculty of Business

   Copyright Индустриален мениджмънт, Стопански факултет-ТУ

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание