Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Интелигентното работно място - представи, понятие, приложения
Ключови думи: интелигентно работно място, дигитализация, организационна ку

Абстракт: В статията се проучват етимологията и различните контексти на употреба на понятието интелигентно работно място. Фокусът е върху разбирането му като стил и организационна култура. Разглеждат се чертите на интелигентното работно място, свързани три измерения - технологиите, характера на работата и промените в човешките ресурси. Определят се тенденции в етиката на интелигентното работно място, като се изтъква нарастналата роля на персоналната етика и на етическата компетентност.

Библиография

  Издание

  Health Policy and Management. Здравна политика и мениджмънт, том 10, брой 2, стр. стр. 11, 2010, България, София, Медицински университет - София

  Издателските права се държат от Медицински унижерситет - София

  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: Smart Workplace - images, concepts, and their applications
  Keywords: Smart workplace, digitalization, organizational culture, ethical competence

  Abstract:

  References

   Issue

   Health Policy and Management, vol. 10,2, issue 2, pp. 11, 2010, Bulgaria, Sofia, Medical University - Sofia

   Copyright Медицински унижерситет - София

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание