Оригинал (Original)
Автори: Карастанев,С., Калайджиева,М., Антонова,Р.
Заглавие: МЕТОД ЗА АНАЛИЗ НА ПОХОДКАТА НА ПАЦИЕНТИ С ГЛЕЗЕННО-СТЪПАЛНА ОРТЕЗА ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЖИРО СЕНЗОРИ
Ключови думи: жиро сензори, акселерометри, глезенно-стъпална ортеза, ана-

Абстракт: Статията е ориентирана към приложение на жиро сензори и аксе-лерометри за анализ на походката на пациенти с глезенно-стъпална ортеза(ГСО). Представен е метод за оценяване на положението на сегментите на здрав и ортезиран долен крайник, комбиниращ сензорните сигнали от 3D жироскопи и акселерометри. Получената информация се подлага на допълнителна филтрация с помощта на Калман филтър и сe разглеждат методи за калибриране на сензорите. Подбрани са параметрите на дискретизация, според динамичните характеристики на движението на човешките крайници. Получените данни намират приложение в рехабилитацията, ортотиката и протезирането.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 1, стр. стр. 209-218, 2012, България, Созопол
  Autors: Karastanev,S., Kalaidjieva,M., Antonova,R.
  Title: METHOD FOR GAIT ANALYSIS OF PATIENTS WITH ANKLE-FOOT ORTHOSIS USING GYRO SENSORS
  Keywords: gyro sensors, accelerometers, ankle-foot orthosis, gait analysis

  Abstract: The paper is oriented in application of gyro sensors and accelerometers in gait analysis of patients with ankle-foot orthosis (AFO). The method is presented an estimation of body segment orientation of healthy and lower limb orthotic combined the sensor signals of 3D gyroscopes and accelerometers. The obtain data with additional filtration with Kalman filter is processed and methods for calibration of sensors is discussed. The discretization parameters are selected according to dynamic characteristics of human lower limbs movements. The received data was applied in rehabilitation, orthotics and prosthetics.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 1, pp. 209-218, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум