Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Феноменът етически мираж
Ключови думи: етика, темпоралност, етична преценка за минало, сегашно и бъдеще, ограничена етиност, организационно поведение и етика

Абстракт: В статията се предлага критически анализ и интерпретация на едно ново понятие в организационните изследвания - етически мираж. То е разгледано в приложно-етична перспектива като продуктивна възможност да се обяснят по-слабо изследвани аспекти на деловото поведение. Обосновава се времевата перспектива /триизмерна: минало, сегашно и бъдеще/ като стико-философска рамка за анализ на етичното и неетичното в деловото поведение. Разкрива се връзката между темпоралност и етичност на поведението. От гледна точка на времевата трихономия се разглежда т.нар. „ограничена етичност", както и явлението етическо избледняване като обяснителен механизъм за несъвпадението в етичните преценки при прогноза, действие и възстановка на поведението. Обсъжданиете тези и подходи биха могли да са полезни в организационната и мениджърската практика.

Библиография

  Издание

  Философски алтернативи, том -, брой 4, стр. стр. 20, 2011, България, София, БАН

  Издателските права се държат от Философски алтернативи - БАН

  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: Ethical mirage phenomenon
  Keywords: ethics, temporality, ethical judgment about past, present, and future, organizational behavior and ethics

  Abstract:

  References

   Issue

   Filosofski alternativi, vol. -, issue 4, pp. 20, 2011, Bulgaria, Sofia, BAS

   Copyright Философски алтернативи - БАН

   Цитирания (Citation/s):
   1. Момов, В. Мисията на Диоген - социохуманитарни щрихи. Изд. Фабер. на стр.182-183. - 2015 - в български издания

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание