Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Прагматизация на етическите понятия
Ключови думи: морално разсъждение, морален език, прагматизиране на понятия

Абстракт: В статията се анализира моралното разсъждение и етическия изказ в и за бизнес поведението. Целта е да се предложи обяснение на прагматизирането и приложението на етическите понятия във всекидневната им употреба. Показано е, че публичният морален /или аморален/ език е повлиян от културните черти на икономически активното поколение. Под „прилагане" на етически понятия и правила се има пред вид тяхното интерпретиране, заместване, изместване и преподреждане. Изтъква се ключовата роля на контекста, диалога и ролята на стика като експерт. Обръща се внимание на културни, терминологични и лингвистични бариери при превода и при употребата на понятия, съществени за бизнес етиката. Предлагат се средства за постигане на съответствие между „понятийни вериги" в моралната философия и в икономическата риторика, /"императиви - ценности - принципи и правила - процедури - политики"/. Определя се същността на етическата компетентност.Обосновават се предимства на т.нар. стейкхолдърска визия за етиката.

Библиография

  Издание

  Философски алтернативи, том -, брой 4, стр. стр. 20, 2010, България, София, БАН
  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: Pragmatization of ethical concepts
  Keywords: moral reasoning, moral language, pragmatizing concepts, organizational ethics, organizational language, context, dialogue.

  Abstract:

  References

   Issue

   Filosofski alternativi, vol. -, issue 4, pp. 20, 2010, Bulgaria, Sofia, BAS

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание