Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Криза и етика: глобалната криза и промените в бизнес етичния дискурс
Ключови думи: криза, публичен етичен дискурс, морална рационализация, алчност, икономика и етика

Абстракт: В тази статия се анализират промените в дискурса на бизнес етиката, предизвикани от глобалната криза. Икономическа криза от последните две години извежда на преден план нови понятия и думи със силен етичен „привкус" /алчност, например/. Създава се особен контекст за по-различен публичен етичен дискурс. Как се променя перспективата за осмисляне на етичното в бизнеса е основният проблем? Въпросът налага да се тръгне от по-широко разбиране за бизнес етиката като дефиниране и поддържане на определени ценности в икономическото поведение. Етиката като критически ориентирана дисциплина /т.е. служеща си с похватите на критическия анализ/, става съществена перспектива на етическото мислене в ситуацията на криза. Търсени са културните и социални аргументи, свързани с ценностите на поколението на кризата. Отделните параграфи са: 1. „Ние всички сме икономисти сега"; 2. „Ние всички сме етици сега: кризата в етична перспектива; 3. Причините за кризата в етическа интерпретация; 4. Понятието „алчност

Библиография

  Издание

  Философски алтернативи, том -, брой 5, стр. стр. 20, 2009, България, София, БАН

  Издателските права се държат от Философски алтернативи - БАН

  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: Crisis and ethics: the global crisis and changes in business ethics discourse
  Keywords: crisis, public moral discourse, moral rationalization, greed, economics and ethics

  Abstract:

  References

   Issue

   Filosofski alternativi, vol. -, issue 5, pp. 20, 2009, Bulgaria, Sofia, BAS

   Copyright Философски алтернативи - БАН

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание