Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Морален риск и културни традиции: социално конструиране на риска
Ключови думи: риск, преприемачество, отношение къмпарите, морален риск, рисково общество, "изпуснато общество", несигурност

Абстракт: В първата част на статията се разглежда етимологията на думата риск в различни езици, като се правят културни съпоставки между риска, отношението към парите (лихварството и предприемачеството). Във втория параграф се анализират моралните аспекти на понятието риск. Съпоставят се стандартното /или икономическо/, юридическото и етическото разбиране. Третата част е озаглавена „Етическото и културалното: ситуация, състрадание, грижа". В нея се разглеждат сравнително-културни аспекти на пробабилистското мислене. В четвъртия параграф „Всичко, което знаем, е погрешно: риск и релативизация" се обсъжда несигурността, концептуализирана по различен начин /"рисково общество" на Бек от 1992 г., "избягалото, изпуснатото общество" на Гидънс от 2000 г./ В последния параграф се предлага подход към някои етични стандарти като към социално-конструирана норма и мода.

Библиография

  Издание

  Философски алтернативи, том -, брой 4, стр. стр. 19, 2007, България, София, БАН

  Издателските права се държат от Философски алтернативи - БАН

  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: Moral risk and cultural traditions social konstruktion of risk
  Keywords: risk, moral risk, risk society, enterpreneurial risk,

  Abstract:

  References

   Issue

   Filosofski alternativi, vol. 42007, issue 4, pp. 19, 2007, Bulgaria, Sofia, BAS

   Copyright Философски алтернативи - БАН

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание