Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Академичната етика
Ключови думи: професия, професионална етика, академична етика, академична свобода, морална общност, академична общност

Абстракт: Предлага се анализ на академичната етика като приложна етика. Очертава се предметната и област след появата й през 80-те години. Изясняват се специфични черти на преподавателскатa професия и разтегливостта на отговорностите в нея. Обяснява се защо университетските преподаватели не са. "саморегулираща се професия". Разглежда се пренебрежението към академичната етика като обществена нагласа, като се анализират вътрешни и външни спрямо академичната общност причини за това. Разкрива се академичната общност като морална общност. В духа на идеите на М. Фуко се очертава ролята на дисциплината, пораждаща йерархия, бюрократизираща класическия университет. Разкриват се противоречията в университетската общност, формираща миниполис със свой корпоративен живот. Разглежда се академичната свобода като морално право. Обсъждат се гледните точки в дискусиите за академичната свобода. Анализира се позицията на студентите днес по отношение на академичната свобода като по-скоро пасивна.

Библиография

  Издание

  „Стратегии на образователната и, том -, брой 2, стр. стр. 18, 1995, България, София, Министерство на образованието и науката

  Издателските права се държат от Стратегии на образователната и научна политика

  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: Academic ethics
  Keywords: profession, professional ethics, academic ethics, academic freedom

  Abstract:

  References

   Issue

   Strategies of Education and Research Policies, vol. 2, issue 2, pp. 18, 1995, Bulgaria, Sofia, English translation in Summeries'

   Copyright Стратегии на образователната и научна политика

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание