Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Социално конструиране на риска: етични, културни и мениджърски аспекти
Ключови думи: риск, морален риск, социална представа, фатализъм, избягване

Абстракт: Направен е систематичен анализ на риска и моралния риск в социо-културните им измерения. Първият параграф запознава с етимологията на думата риск като се търсят корени на понятийното двусмислие в нея. Във втората част се анализират етически и културани аспекти на риска. Разграничават се: 1/ рискът като експертна оценка и се посочват примери от професионалната етика на оценители, 21 конструктът "общество в риск" и процесът на възприемане на обществото като рисково и 3/ рискът като тип култура. Разглеждат се икономическото, юридическото и етическото разбиране за риск. В третия параграф се анализира отношението към риска като културна разлика. Специално внимание се отделя на възприемането на риска и на фатализма в българската култура. В интерпретацията се използват понятията културни практики и социално конституиране на дейностите. Анализират се „отношение към риска" и „избягване на несигурността", между които не винаги има съвпадение. В последния параграф се разглежда разбирането за рис

Библиография

  Издание

  Етика и социален риск, том -, стр. стр. 24 - 58, 2016, България, София, Фабер, ISBN ISBN 978-954-775-971-8

  Издателските права се държат от Фабер

  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: Social construction of risk ethical, cultural, and managerial spects
  Keywords: risk, moral risk, social perception of risk, fatalism in culture

  Abstract:

  References

   Issue

   Faber Publishing House, vol. -, pp. 24 - 58, 2016, Bulgaria, Sofia, Faber Publishing House, ISBN ISBN 978-954-775-971-8

   Copyright Фабер

   Вид: монография/части от монография, публикация в реферирано издание