Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Фирмена култура: разбиране на организационния живот
Ключови думи: фирмена култура, културни различия, метафори за културата, културни индикатори, типология на фирмените култури, организационен идеал, организационен герой

Абстракт: В монографията се изследва фирмената култура в нейните философски, културологични, социологически и мениджърски измерения. Център на обсъжданите проблеми и прилаганите подходи е културният контекст на организационния живот. Целта е обосновка на въпроса как знанията за културата като съгласие за смисъла, по който стават нещата, като „програмираност на ума", могат да се прилагат в осмислянето и промяната на организационния живот. Сред проблемите, съответстващи на заглавията на отделните глави, се откроят като специфични и достатъчно иновативни следните: метафоричен подход към културата и към организационната култура (с.32 - 39); изразяването на културата чрез организационния символизъм (с. 54 - 66); разглеждане на пространствените измерения и взаимодействия на културата, разкриване на възможностите, които дава географията на ку

Библиография

  Издание

  Виртуален център за култура, музика и научни изследвания, том -, стр. стр. 116, 2003, България, София, Виртулен център за култура и научни изследвания, ISBN 954-90665-6-8

  Издателските права се държат от Виртуален център за култура и научни изследвания

  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: Organizational Culture understanding organizational life
  Keywords: organizational culture, cultural differences, organiznal hero, metaphors for culture

  Abstract:

  References

   Issue

   Virtualen centur za cultura i nauni izsledvania, vol. -, pp. 116, 2003, Bulgaria, Sofia, Virtualen center za izkustco, cultura i nauchni izsledvania, ISBN 954-90665-6-8

   Copyright Виртуален център за култура и научни изследвания

   Цитирания (Citation/s):
   1. Давидков, Цв. Национални и организационни култури. Устойчивост и динамика. С. , на стр. 7, 209 и др. - 2009 - в български издания
   2. Давидков, Цв., Д. Димова. Етническа и социална интеграция в училището. Учебно помагало. Изд. Фонадация „Образователно сътрудничество”, С., ISBN: 954 - 91380 – 2. - 2011 - в български издания
   3. Davidkov, T. Bulgaria &The Entrepreneurs. St. Kliment Ohridski University Press. ISBN 10-954-07-2356-6. S., p.8, 10 etc. - 2006 - в български издания
   4. Миланова, А. Генезис на фирмената култура в България, С., Академично Издателство М. Дринов, на с.102, 107. - 2008 - в български издания
   5. Стойков, Л. Култура и медии, С., Университетско Издателство „Св. Кл. Охридски”. - 2007 - в български издания
   6. Давидков, Цв. Управление на организациите. Поведението в организационен контекст. С., Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", с. 157, 196. - 2003 - в български издания

   Вид: монография/части от монография, публикация в реферирано издание