Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Фирмена култура: разбиране на организационния живот
Ключови думи: фирмена култура, културни различия, метафори за културата, културни индикатори, типология на фирмените култури, организационен идеал, организационен герой

Абстракт: В монографията се изследва фирмената култура в нейните философски, културологични, социологически и мениджърски измерения. Център на обсъжданите проблеми и прилаганите подходи е културният контекст на организационния живот. Целта е обосновка на въпроса как знанията за културата като съгласие за смисъла, по който стават нещата, като „програмираност на ума", могат да се прилагат в осмислянето и промяната на организационния живот. Сред проблемите, съответстващи на заглавията на отделните глави, се откроят като специфични и достатъчно иновативни следните: метафоричен подход към културата и към организационната култура (с.32 - 39); изразяването на културата чрез организационния символизъм (с. 54 - 66); разглеждане на пространствените измерения и взаимодействия на културата, разкриване на възможностите, които дава географията на ку

Библиография

  Издание
  Виртуален център за култура, музика и научни изследвания, том -, стр. стр. 116, 2003, България, София, Виртулен център за култура и научни изследвания, ISBN 954-90665-6-8

  Издателските права се държат от Виртуален център за култура и научни изследвания

  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: Organizational Culture understanding organizational life
  Keywords: organizational culture, cultural differences, organiznal hero, metaphors for culture

  Abstract:

  References

   Issue
   Virtualen centur za cultura i nauni izsledvania, vol. -, pp. 116, 2003, Bulgaria, Sofia, Virtualen center za izkustco, cultura i nauchni izsledvania, ISBN 954-90665-6-8

   Copyright Виртуален център за култура и научни изследвания

   Вид: монография/части от монография, публикация в реферирано издание

   Въведена от: проф. д-р Даниела Василева Сотирова