Оригинал (Original)
Автори: Вачева-Станчева, Г. И.
Заглавие: Моделиране на преобразувател за заряд на суперкондензатор
Ключови думи: суперкондензатор, силови електронни преобразуватели

Абстракт: В настоящата работа се разглежда понижаващ преобразувател, използван за заряд на суперкондензатор. Изведени са диференциалните уравнения, които описват силовата схема. Направен е математичен модел на избраната топология, чрез програмата MatLab/Simulink. Извършени са симулации при зададени начални данни. Резултатите показват, че преобразувателя, работи устойчиво при различни смущаващи въздействия.

Библиография

  Издание

  14th National Youth Scientific and Practical Conference, стр. стр. 24-28, 2016, България, София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Vacheva, G. I.
  Title: Modelirane na preobrazuvatel za zariad na superkondenzator
  Keywords: supercapacitor, power electronic converters

  Abstract:

  References

   Issue

   14th National Youth Scientific and Practical Conference, pp. 24-28, 2016, Bulgaria, Sofia

   Full text of the publication

   Вид: постер/презентация в национален форум, публикация в реферирано издание