Оригинал (Original)
Автори: Марков, Е. К.
Заглавие: ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ
Ключови думи: програмируеми контролери за автоматизация, системи за управление

Абстракт: Целта на работата е да направи обзор в областта на софтуерно-базираните логически контролери (SoftPLC) и програмируемите контролери за автоматизация (PAC) и да ги сравни с традиционните PLC контролери. Тъй като PLC може да се счита за „стара” технология те са разгледани повърхностно и се използват като база за сравнение. SoftPLCs и PAC технологиите трябва да са способни да изпълняват същите задачи като стандартните PLC, както и да предоставят набор от нови възможности (паралелна обработка,обработка на сигнали с интегрирани DSP и FPGA модули).

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 1, стр. стр. 199-208, 2012, България, Созопол
  Autors: Markov, E. K.
  Title: THE FUTURE OF AUTOMATION CONTROL SYSTEMS
  Keywords: Programmable Automation Controllers, control systems, Real-Time Operating Systems, Multicore control systems

  Abstract: This work is meant to give an overview over the field of software based logic controller (SoftPLC) and programmable automation controllers (PAC), and to some extent compare them to traditional PLCs. Since the PLCs can be considered “old” technology not much effort is put into the inner workings of these and they are used more as a reference. SoftPLCs and PACs should be able to perform the same tasks in the same ways as ordinary PLCs and provide a lot of new possibilities (parallel processing, integrated DSP and FPGA).

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 1, pp. 199-208, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум