Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Кроскултурната етика: морални основания, моралното изключване и етическо разнообразие на културите
Ключови думи: кроскултурна етика, културни различия, морално основание, морална област, морално изключване, кроскултурна делова комуникация.

Абстракт: В този текст се проучват проблеми на поведенческата кроскултурна етика. Диадите „свой – чужд“, „наше – друго“ се разглеждат като променливи социални конструкции и в етически план. Културното разнообразие е същностна черта на глобалния дигитализиран свят, коeто може да се осмисля по различни начини. Но дали културното разнообразие е и етическо разнообразие – това е основният въпрос, анализиран в статията. В този контекст е обоснована потребността от поведенческа и кроскултурна организационна етика. Анализират се два нови конструкта – морални основания и морална област в кроскултурна перспектива. Специално се разкрива механизмът на морално изключване – отхвърлянето на „чуждите“ в общността. Обяснява се какво е минимализъм и максимализъм в етичната комуникация, като се използват понятия от международната бизнес етика. Показва се как понятия, идващи от социалната психология и културната антропология, могат да са продуктивни за разбиране и управление на кроскултурната делова eтика. В заклю

Библиография

  Издание

  Реторика и комуникации, том 0, брой 21, стр. стр. 20, 2016, България, София, СУ електронно научно списание, ISBN ISSN 1314-4464

  Издателските права се държат от списанието

  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: Cross-cultural ethics: moral foundations, moral exclusion and ethical diversity of cultures
  Keywords: cross-cultural ethics, cultural differences, moral ground, moral domain, moral exclusion, cross-cultural business communication.

  Abstract: Some issues of behavioral cross-cultural ethics are debated in this text. Dyads „being us /Same/ – strange“, „ours – other“ are described as social constructions in their ethical sense. Cultural diversity is an essential characteristic of global digitalized world. It can be analyzed in different terms. Whether cultural diversity is an ethical diversity too – that is the key issue analyzed in this paper. Тhe need for behavioral cross-cultural organizational ethics is justified in this context. Two new constructs of moral grounds and moral domain are described in cross-cultural perspective. Specifically, the mechanism of moral exclusion is revealed – the rejection of the „foreign“ /other/ in the community. It is explained what is minimalism and maximalism in ethical communication by using terms from international business ethics. It is shown how the relevant concepts of social psychology and cultural anthropology can be productive for better understanding and managing cross-cultural bus

  References

   Issue

   Rhetoric and Communication, vol. 0, issue 21, pp. 20, 2016, Bulgaria, Sofia, Sofia University, ISBN ISSN 1314-4464

   Copyright списанието

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание