Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Културни бариери пред е-управлението като публична иновация
Ключови думи: културни бариери, културни различия, технологична гражданска среда, е-управлението, е-грамотност

Абстракт: Предлага се концептуално изследване на пречките пред е-управлението, които имат културни измерения. Постигането на е-грамотност от служители и от широката публика не води към по-лесно въвеждане на е-услуги. Проблематизира се защо фактори като натиск от ЕС, единични „добри практики” и успешни проекти не създават цялостна институционална култура на е-управление. В този контекст се разглежда е-управлението като нова технологична гражданска среда, която придобива параметри на нормална публична среда. Търси се отговор на въпросите за разликите между понятията културна бариера и пречка, за основанията на професионалния манталитет на администратора и особената му култура на обслужване, за онези черти на националната култура, които са бариера пред е-управление у нас.

Библиография

  Издание

  Реторика и комуникации, том 0, брой 11, стр. стр. 19, 2014, България, София, СУ електронно научно списание, ISBN ISSN 1314-4464

  Издателските права се държат от списанието

  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: Cultural barriers to e-government as public innovation
  Keywords: e-governance, cultural barriers, cultural differences, e-citizenship, deficiency of political culture, professional competency, stakeholder approach to e-governance.

  Abstract: A conceptual study of barriers to e-government in cultural perspective is proposed in this paper. Achieving e-literacy by employees and by general public does not lead to easier deployment of e-services. Here we discuss the problem why some factors such as „pressure from the EU“, ineffectiveness of single „good practices“ and several successful projects do not create comprehensive institutional culture of e-governance. In this context it is approached to e-government as to a new technological civic environment with parameters of normal public environment. Аnswers to the following questions are proposed, i.e. what are the differences between cultural barriers and obstacles, how the professional mindset of the administrator confronts e-governance, and are there any traits of national culture, which could be barrier to e-governance in the country.

  References

   Issue

   Rhetoric and Communication, vol. 0, issue 11, pp. 19, 2014, Bulgaria, Sofia, Sofia University, ISBN ISSN 1314-4464

   Copyright списанието

   Вид: статия в списание